Nacionalinė vartotojų konfederacija

Kauno pilietinės bendruomenės centras "Dainava"

V.Krėvės 69-45, LT-50356 Kaunas

Tel: +370 37 77 93 19; el.paštas: daizita2000@yahoo.com

Pirmininkė - Daiva Valentaite

Sus0204 (22)

ORGANIZACIJOS MISIJA

Per bendruomeninę veiklą

įsijungti į pilietinės visuomenės kūrimosi procesą,

nes bendromis pastangomis problemos lengviau įveikiamos.

SIEKTI, kad kuo daugiau bendruomenės narių

suprastų PILIEČIO sampratos esmę:

vykdyti pareigas ir atsakyti už savo veiksmus,

įgyvendinti teises ir teisėtus interesus,

dalyvauti priimant sprendimus.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Ugdyti savo,kaip piliečių,aktyvumą,

analizuojant problemas ir siekiant jų sprendimo.

Skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą

valdžios institucijoms priimant sprendimus.

Ginti bendruomenės narių, kaip vartotojų, viešuosius interesus.

Skatinti bendruomeniškumą,

buriantis pagal pomėgius, gražinant buitį,

propaguojant sveiką gyvenseną ir saugios kaimynystės principus.

Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“

V e i k l o s

A T A S K A I T A

už 2009 metus

I. Organizacinė veikla

Per 2009 metus įvyko 9 išplėstiniai tarybos posėdžiai ir visuotinas ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas (2009-04-16).Išrinkta nauja 9 asmenų taryba ir 3 asmenų Revizijos komisija. Parašyti 27 raštai. Visa veikla vykdoma savanoriškais visuomeniniais pagrindais. Nei vienas vykdytų projektų dalyvis ar tarybos narys, tarp kurių yra ir tarybos pirmininkė nėra gavęs jokio atlyginimo.

Bendruomenės centras neturi patalpų. Naudojomės J.Urbšio vidurinės mokyklos laisvomis po pamokų patalpomis, tačiau pastovios vietos, kur nurodytu laiku galėtume susitikti su gyventojais neturime.

Turime registruotus 68 narius. Be šių žmonių turime gerus veiklos partnerius: bibliotekas („Berželio“, „Švyturio“, Vaikų literatūros skyrius, Kalniečių), mokyklas (J.Urbšio, „Atžalyno“, „Versmės“, „Vyturio“, Taikomosios dailės, P.Eimučio jaunimo mokykla), Dainavos PK, ansamblį „Brydė“, kurio Vadovė ir kai kurie dainininkai yra „Dainavos“ centro nariai. Tęsiame bendradarbiavimą su Pilietinės visuomenės institutu (PVI). Laikome savo partneriu ir Dainavos seniūniją.

Pagal veiklos Įstatus „Dainavos“ centro veikla yra daugiaplanė. Tačiau ji yra aktyvesnė toje srityje, kuriai buvo gauta parama – paremtas Projektas ar rasti rėmėjai konkrečiam renginiui. Didžioji dalis narių yra pensinio amžiaus žmonės. Todėl ir toliau vykdome visuotinio susirinkimo nutarimą - rinkti simbolinį nario mokestį (ne mažesnį kaip vienas litas per kalendorinius metus).

II. Rėmėjai

2009 metais vykdytą veiklą yra parėmę:

 1. Kauno savivaldybės NVO rėmimo fondas – 6484 Lt. per projektą „Aktyvinkime Dainavos bendruomenę-2009“;

2. Asmenys per du procentus pajamų mokesčio – 596 Lt.

Surinkta nario mokesčio - 122 Lt.

Visas 2009 metų biudžetas – 7202 Lt.

III. Vykdyta veikla

Esame Pilietinės bendruomenės centras, todėl reikėtų išskirti tokius pagrindinius vykdomos veiklos aspektus – bendruomeniškumo ugdymas, pilietinio aktyvumo skatinimas ir bendruomenės narių, kaip Vartotojų, teisėtų interesų gynimas.

1. Bendruomenės narių, kaip vartotojų, teisėtų interesų gynimas

Šios veiklos pagrindiniai uždaviniai –

Reaguoti į gyventojų ar DNS bendrijų prašymus. Pagal turimas galimybes ir sugebėjimus padėti išsiaiškinti teisės aktų nuostatas, suformuluoti problemos esmę ir patarti į kokią instituciją kreiptis.

Tais atvejais, kai nusiskundimas liečia viešąjį interesą - problemą aktualią didelei vartotojų grupei, kreiptis į atitinkamas institucijas „Dainavos“ centro vardu.


Laikantis minėtų nuostatų, buvo vykdoma veikla, kuri lietė įvairias viešojo intereso sritis. Kėlėme viešumon (siekėme sprendimo) ne tik Dainavos, bet ir viso miesto gyventojams aktualias problemas:

 • Savivaldybėje egzistuojanti ydinga sklypų formavimo (prie parduotų buvusių boilerinių daugiabučių apsuptyje) praktika;
 • Šilumos vartotojai negali naudotis šilumos apskaitos nuotolinio perdavimo sistemos (kainavusios apie 10 mln.Lt.) privalumais. Tuo naudojasi tik Tiekėjas –AB „Kauno energija“;
 • Daugiabučių administravimo nuostatuose numatyti neefektyvūs Administratoriaus ir namo gyventojų bendravimo santykiai;
 • Nesuformuotos daugiabučiams priskiriamos teritorijos ir eilę metų egzistuojantis jų priežiūros apmokestinimo klausimas.

Teikėme pastabas Kainų komisijos parengtiems projektams:

 • Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos;
 • Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos.

Per Kauno bendruomenių centrų asociaciją inicijavome (rengėme) raštus:

 • LR Ministrui pirmininkui „Dėl Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos 2009-01-28 rašto Nr.20“ (2009-02-10);
 • LR Prezidentei „Dėl biurokratinių trukdymų naudotis Karštu vandeniu apsirūpinimo būdu be tarpininkų“ (2009-09-08);
 • LR Energetikos ministrui ir Kauno merui „Dėl tiesioginio be tarpininkų karštu vandeniu apsirūpinimo būdo“ (2009-10-28). Šio rašto išdavoje Kauno savivaldybėje 2009-11-24 buvo organizuota vieša diskusija „Tarpininkas tiekėjas ar tiesioginis karštu vandeniu apsirūpinimo būdas: kas naudingiau Vartotojui?“, dalyvaujant Energetikos bei Aplinkos ministerijų atstovams.
 • LR Ministrui pirmininkui „Dėl Aplinkos ministerijos destruktyvios pozicijos“ (2009-12-09);

Pilietinės bendruomenės centras „Dainava“ yra Nacionalinės vartotojų konfederacijos (NVK) narys (priimtas 2004 metų kovo mėnesį). Tai labai aktualu, nes keliant esamas valstybės lygio problemas, reikia bendrų pastangų.

2. Bendruomeniškumo ugdymas

2.1. Buriant bendruomenės narius pagal pomėgius – klubinė veikla

Darbščiųjų rankų“ klubas (sumanytoja ir organizatorė Elena Zutkuvienė)

veikiantis nuo 2003 metų rugsėjo. Jo aktyviausios narės susitinka kartą per savaitę. Savo tarpe turime kūrybingas moteris stebinančias viena kitą savo išradingumu ir atsiskleidžiančiu meniniu skoniu. Šiais metais klubo narės Taikomosios dailės mokykloje surengė (2009-04-29) Motinos dienai skirtą savo darbų parodą. Šis pabendravimas išaugo į platesnio masto bendruomenės sueigą, kurioje dalyvavo ne tik vyresniojo amžiaus žmonės, bet ir jaunimas.

Veikė autorinė PALMIROS STELMOKIENĖS darbų paroda

Šiai autorinei parodai buvo skirtas gražiausias TDM kambarys. Ji buvo eksponuojama beveik dvi savaites. Su dideliu kruopštumu bei įvairia technika atlikti darbai sukėlė didelį susidomėjimą. Buvo parodyta tik nedidelė dalelė darbų, kuriuos darbščioji Palmyra yra sukaupusi savo namuose.

Kraštotyrininkų klubas

(veiklos koordinatorė – „Dainavos“ centro tarybos narė Izabelė Kairiūkštytė)

Klubo nariai jau keletą metų renka dokumentinę medžiagą ir autentiškus paliudijimus apie Kauno Dainavos ištakas ir asmenybes, Dainavoje palikusias savo pėdsaką. 2009 metais surinkta daug medžiagos leidinio „Kauno Dainava“ I daliai („Dainavos ištakos ir jos žmonės“)

Dainininkų klubas – folklorinis ansamblis, kuriame dalyvauja kelios kartos

(„Brydė“-vyresnieji, „Botagėlis“-moksleiviai ir „Spirgučiai“- darželinukai ir pradinukai). Ansamblio vadovė - aktyvi „Dainavos“ centro narė, gražių iniciatyvų sumanytoja, J.Urbšio mokyklos mokytoja Teofilė Vozbutienė.

Folklorinis ansamblis „Brydė“ jau neatskiriama Dainavos bendruomenės dalis. Todėl lietuviška daina skambėjo daugelyje „Dainavos“ centro 2009 metais organizuotų renginių – įvairiose bendruomenės sueigose ir vykusioje ekskursijoje po Ukmergės apylinkių dvarus.

Ansamblis 2009-04-24 garbingai atstovavo Dainavos bendruomenę Kauno bendruomenių Romansų festivalyje Aleksote, kuris jau tampa tradiciniu kasmet organizuojamu vis kitoje Kauno bendruomenėje. Didžiuodamiesi pažymime, kad tokio tradicinio festivalio idėja gimė Dainavoje, surengus 2007-04-12 pirmąjį Romansinės dainos renginį J.Urbšio mokykloje.

Šiais metais „Brydės“ dainos gegužės mėnesį skambėjo Maironio kiemelyje ir Beatričės Grincevičiūtės tėviškėje įkurtuose Ilguvos senelių namuose.

Literatų klubas „Tarp eilučių“(organizatorė - aktyvi „Dainavos“ centro narė Irena Žurumskienė).

Dainavos poetai 2009-02-02 paminėjo Bernardo Brazdžionio 102-asias gimimo metines Poeto namelyje, kuris yra Dainavos seniūnijos teritorijoje.

Dainavos poetai 2009-04-29 Taikomosios dailės mokykloje parengė šventinę programą bendruomenės sueigai „MOTINA ir TĖVYNĖ“, skirtą ne tik Motinos dienai, bet ir Lietuvos vardo tūkstantmečiui.

2009-09-12 J.Urbšio katalikiškoje vidurinėje mokykloje surengta poezijos šventė „Po rudenėjančiu dangum“, kurioje dalyvavo poetai ne tik iš Kauno, bet ir iš kitų Lietuvos vietovių. Tikimės, kad tokia rudens poezijos šventė Dainavoje taps tradicine.

3. Skleidžiant informaciją apie vykdomą veiklą

Dabartiniu metu turime nedidelę galimybę paskelbti (dažniausiai reikalaujama apmokėti) „Kauno dienoje“ apie konkretų bendruomenės renginį. Skelbiame Seniūnijos lentoje ir bibliotekose. Tačiau platesnei informacijai, apie vykdomą visuomeninę ir kultūrinę veiklą bei Dainavos bendruomenės problemas, galimybės nedidelės. Tuo požiūriu yra labai svarbi Savivaldybės parama projektui, kuriame numatytas „Dainavos apžvalgos“ išleidimas. 2009 metais išleistas tik vienas šio ledinio numeris (Nr.19). Jame atsispindi didžioji dalis svarbiausių, 2009 metais Dainavoje vykusių renginių.

4. Patriotiškumo ugdymas ir pilietinio aktyvumo skatinimas

Pilietiškumo esmę sudaro – sugebėjimas suvokti savo teises ir pareigas, sugebėjimas suvokti, kad bendruomenė yra svarbi savivaldos dalis ir nuo mūsų pačių didele dalimi priklauso kokioje aplinkoje ir kaip gyvename. Kol kas tai suvokti sunku ne tik mums, eiliniams žmonėms, bet, matomai, ir Seimo nariams, nes per 18 metų Savivaldos įstatyme tai dar nėra aiškiai reglamentuota. Sunku kaltinti kviečiamus į talkas bendruomenės narius, kad jie neaktyvūs, kad jie nenori tvarkyti savo kiemų aplinkos, kai miesto Savivaldybė vis dar neišsprendė žemės priklausomybės ir jos tvarkymo principinių klausimų.

Suvokiant, kad pilietiškumo pagrindų reikia mokytis visą gyvenimą, kad tai reikia daryti bendromis pastangomis, veikla buvo vykdoma keliomis kryptimis.

5.Vaikų teisinis švietimas, pilietiškumo ugdymas ir humanizmo idėjų sklaida

Moksleivių susitikimai su policijos darbuotojais

Diskusijos „Teisės, pareigos, atsakomybė“ 5-12 klasių moksleiviams: 2009-3-18 vyko V.Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje; 2009-10-20 vyko A.Stulginskio vidurinėje mokykloje.

J.Urbšio vidurinės mokyklos pradinukams 2009-03-24 pravesta pamokėlė „Saugus eismas“, demonstruotas filmukas „Policijos bičiulio Amsio patarimai“

Moksleivių projektas „Lietuvos vardo tūkstantmečiui-Dainavos vaikų šypsenos“

Tai pačių vaikų fotografuota foto paroda. Šiame projekte dalyvavo „Versmės“ mokyklos moksleiviai. Rugsėjo mėnesį paroda buvo eksponuojama Kalniečių bibliotekoje. Aktyviausi projekto dalyviai apdovanoti Padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Dainavos seniūnijos moksleivių „Gražių darbų ir iniciatyvų skrynelės-2009“ (toliau – „Skrynelė“) konkursas

Konkursas paskelbtas 2009-04-14. Pakoreguoti „Skrynelės“ konkurso nuostatai ir išsiuntinėti Dainavos mokykloms. 2009-12-08 Vertinimo tarybai buvo pristatyta 13 darbų, kuriuose dalyvavo beveik 150 moksleivių iš 4 Dainavos seniūnijos mokyklų. Atsižvelgiant į gripo epidemiją buvo nutarta bendro baigiamojo šventinio renginio neorganizuoti. Apdovanojimai įteikti pačiose mokyklose dalyvaujant mokytojams ir PBC „Dainava“ atstovams.

Tokio konkurso metu išryškėja mokytojų asmenybės, kurie propaguoja humaniškumo idėjas savo moksleivių tarpe. Jų mokiniai ir buvo pagrindiniai Konkurso dalyviai.

Dainavoje įkurta Moksleivių Akademija Civitas(toliau-MA)

MA skatina moksleivių ir apskritai jaunuomenės pilietiškumą, skatina domėtis Lietuvos politinėmis realijomis, žiniasklaidos problemomis, kultūros bei meno reiškiniais. MA veikla- tai periodiškai vykstančios paskaitos-diskusijos, kuriose dalyvauja kviestiniai lektoriai ir skaito savo įvadinius pranešimus konkrečia tema, o vėliau prasideda diskusija tarp moksleivių auditorijos ir lektoriaus. Aktyvus ir nuoširdus bendravimas tarp žinomo visuomenės veikėjo ir moksleivių – pagrindinis MA tikslas. Bendradarbiaujant su Pilietinės visuomenės institutu Dainavoje pradėjo veikti Moksleivių Akademija Civitas.

2009-11-14 J.Urbšio katalikiškoje vidurinėje mokykloje vyko vyresniųjų klasių moksleivių susitikimas - diskusija su Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nare RADVILE MORKŪNAITE tema „Aktualiausios Lietuvai aplinkosaugos problemos“.

Po to buvo aptariami Moksleivių Akademijos Civitas Kaune veiklos organizaciniai klausimai. MA Civitas veikloje pareiškė norą dalyvauti J.Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos ir „Varpo“ gimnazijos moksleiviai.

2009-11-28 įvyko MA diskusija „Jaunimas ir Lietuvos reikalai: kodėl verta jais rūpintis?“. Su moksleiviais šia tema diskutavo PVI direktorius DARIUS KUOLYS

6. Pilietinis suaugusiųjų švietimasis per susitikimus – diskusijas su žinomais žmonėmis.

Dainavos bendruomenės diskusijų klubas „Civitas“ tęsė savo veiklą (koordinatorė tarybos pirmininkė Daiva Valentaitė)

2009 metais tęsėsi Pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ ir Pilietinės visuomenės instituto (PVI) bendradarbiavimas. Numatytu laiku, „Berželio“ bibliotekoje arba kurioje Dainavos seniūnijos mokykloje vyko diskusijos, kurių prelegentai - autoritetingi ir žinomi Lietuvoje žmonės bendravo su dainaviečiais aktualiomis temomis.

2009-02-20 J.Urbšio vidurinėje mokykloje vyko diskusija tema „Žvilgsnis iš Briuselio į Lietuvos ekonomikos problemas“. Prelegentė EP narė Ekonomikos mokslų dr. MARGARITA STARKEVIČIŪTĖ

2009-03-17 „Berželio“ bibliotekoje vyko susitikimas - diskusija su žinomu žurnalistu ir visuomenininku Piliečių Santalkos tarybos nariu RYČIU JUOZAPAVIČIUM tema „Vertybės ir įgūdžiai efektyviai veikiančioje bendruomenėje“.

2009-11-12 J.Urbšio mokykloje vyko susitikimas - diskusija su Grigaliaus universiteto Romoje absolventu Dialogo kultūros instituto vadovu RIMANTU MEŠKĖNU tema „Keliai iš krizės:dialogas ir kiti sprendimų būdai“.

2009-11-25 „Berželio“ bibliotekoje vyko susitikimas-diskusija su VU katedros vedėju Sociologijos mokslų dr. ROMU LAZUTKA tema „Trumpalaikės ir amžinos SODROS problemos

2009-12-09 Taikomosios dailės mokykloje vyko susitikimas-diskusija su Politikos apžvalgininku, istoriku VU docentu filosofijos mokslų daktaru KĘSTUČIU GIRNIUMI (virš 20-ties metų dirbusiu „Laisvosios Europos“ radijo laidų vedėju) ir Baltijos televizijos laidos „Akistata su Lietuva“ vedėju AURIMU PEREDNIU tema „Lietuvos politinio gyvenimo realijos“.

 • Pilietinis švietimas paminint svarbių istorinių datų ir asmenybių sukaktis

Vasario 16-tosios Akto signatarui DONATUI MALINAUSKUI- 140

Ši sukaktis buvo paminėta „Berželio“ bibliotekoje 2009-02-14 gražia bendruomenės sueiga „Lietuvių tautos prisikėlimas“. Joje dalyvavo Dainavos bendruomenės ansamblis „Brydė“ ir M.Petrausko muzikos mokyklos fleitininkės. Užmaršties dulkes nuo Donato Malinausko portreto nubraukė dainaviečiams gerai žinoma, nuolatinė ekskursijų palydovė ir dažna mūsų bendruomenės sueigų dalyvė, garsi kraštotyrininkė Jūratė Dručkienė

Vasario 16-tosios Akto signatarui

pirmajam LR Prezidentui ANTANUI SMETONAI - 135

Ši sukaktis buvo paminėta 2009-05-30 įspūdingoje kelionėje po Ukmergės apylinkių dvarus. Užulėnis – vietovė, kur yra gimęs ir augęs būsimasis prezidentas A. Smetona. Ten yra mokykla, prie kurios pastatymo, jau būdamas Prezidentu, prisidėjo A. Smetona. Ji pastatyta 1934-tais metais. Dabar ji vadinasi Prezidento A. Smetonos Užugirio pagrindinė mokykla. Smetonų giminės namo neišliko, bet matosi pamatai. Toje vietoje pastatytas Smetonų sodybos su visais pastatais maketas ir memorialinė lenta, vieta gražiai sutvarkyta, matosi, kad A. Smetonos gimtinė yra lankoma. Aplankytas Užugirio dvaras, kuriame Prezidentas A.Smetona su šeima mėgo atostogauti

Ekskursijoje buvo aplankytos ir kitos istorinės vietos – Barborlaukis, Siesikai, Taujėnai, Raguvėlė, Troškūnai. Tai gyvosios istorijos pamokos, kurias mums pravedė neeilinės erudicijos kraštotyrininkė Jūratė Dručkienė.

Bendruomenės sueiga „Motina ir Tėvynė“

2009-04-29 Taikomosios dailės mokykloje vyko bendruomenės sueiga skirta Motinos dienai. Buvo pasveikinta gražios šešių vaikų šeimos mama Eglė Labanauskienė, atvykusi su dviem jauniausiais vaikučiais.

TDM moksleiviai ne tik deklamavo savo eiles skirtas Motinai ir Tėvynei, bet žavėjo visus ir vingriais sinchroniškais šokiais.

Vyresniosios kartos poezijos trupė pristatė stilizuotą poetinį spektaklį „Motinai ir Tėvynei“, kuriame savo kūrybos eilėmis ir liaudies dainomis pasakojo apie amžiną meilę Motinai ir Tėvynei, glūdinčią visų mūsų širdyse.

Tai buvo tikras kartų bendravimas menų kalba. Po šventinės iškilmių dalies. Mokyklos kieme buvo pasodinta 10 Lietuvos vardo tūkstantmečio ąžuoliukų.

Bendruomenės sueiga „Tautos atminties kambaryje“

2009-10-05 P.Eimučio jaunimo mokykloje vyko graži sueiga. Bendruomenei buvo pristatytas Mokykloje veikiantis etnografinis muziejus „Tautos atminties kambarys“. Jame sukaupta 565 etnografiniai reliktai Tai XIX a. antrosios pusės senojo zanavykų krašto kaimo darbo įrankiai, baldai, audiniai, spauda, religinė literatūra, vertingos knygos, pinigai, pynimai ir rankdarbiai, nuotraukos, tremtinių dienoraščiai, dainos, Sibiro tremtyje užrašytos eilės.

Mokyklos muziejus plečiasi. Šalia etnografinės ekspozicijos yra ir kitas kambarys – įspūdingai pateikta tarpukario Lietuvos kariuomenės kūrimosi istorinė medžiaga. Sueigos dalyviai labai domėjosi eksponuojama etnografine ir istorine medžiaga. Aptarimo metu buvo akcentuojama, kad toks muziejus padeda tautiškumo ir pilietiškumo ugdymui, skatina domėtis savosiomis šaknimis, rinkti, kaupti kraštotyrinę medžiagą.

Bendruomenės sueiga „Advento popietė-2009“

2009-12-12 J.Urbšio katalikiškoje vidurinėje mokykloje vyko Advento popietė. Ši jau septintoji, tradicine tapusi, bendruomenės sueiga. Bendravome su neeiline asmenybe - Mokyklos kapelionu kunigu PEDRO PICH „Gailestingumas: kas tai yra?“ . Klausėmės Dainavos poetės PIEVŲ SMILGOS vadovaujamo ansamblio „Sūduva“ atliekamų giesmių. Grožėjomės mūsų darbščiosios Palmyros dar nematytais meniniais darbais ir pradinukų rankomis pagamintomis Prakartėlėmis. Sueiga baigėsi gražiu akcentu - susimąstymui paskatinusiu, Lotynų Amerikos rašytojo Nobelio premijos laureato Gabrieliaus Garsijos Markeso ATSISVEIKINIMO LAIŠKU.

 • Pilietiškumo ugdymas (Skatinant Senjorus naudotis Interneto prieigomis, kuriant Saugesnės kaimynystės tradicijas)

Spalio mėnesį TDM organizuoti kompiuterinio raštingumo pradmenų 16 val. kursai Senjorams

Dabar kiekvienoje bibliotekoje yra galimybė naudotis nemokamu Internetu. Tačiau vyresnio amžiaus žmonės tiesiog nedrįsta prisiliesti prie kompiuterio. Bendradarbiaujant su seniūnijos bibliotekomis, iš tokių norinčiųjų, bet „nedrįstančiųjų“ buvo sukomplektuotos dvi grupės po 15 žmonių. Jie buvo skatinami susikurti savo e.paštą, naudotis Internete skelbiama Savivaldos ir Valstybės lygio teisine ir kitokio pobūdžio informacija bei virtualiomis tarpusavio bendravimo galimybėmis.

2009-10-20 „Berželio“ bibliotekoje vyko gyventojų susitikimas su Dainavos PK darbuotojais. Susipažinta su Dainavos mikrorajono kriminogenine situacija. Aptartas policijos ir visuomenės bendradarbiavimo aktualumas. Išdalinta gausi informacinė medžiaga. Susitikimo metu buvo pageidaujama platesnės informacijos apie seniūnijos teritorijos suskirstymą pagal policijos aptarnaujamas apylinkes ir policijos tyrėjų bei nepilnamečių specialistų kontaktinius telefonus. Tokia informacija jau paskelbta leidinio „Dainavos apžvalga“ Nr.19.

Šioje Ataskaitoje trumpai pristatyta 2009 metais vykdyta veikla.

Tarybos pirmininkė Daiva Valentaitė