Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

2011 07 05 Nuomonė dėl vartotojų teisių apsaugos strategijos

2011 07 05 Nuomonė dėl vartotojų teisių apsaugos strategijos

Nacionalinė vartotojų konfederacija ir Lietuvos vartotojų institutas jau anksčiau buvo teikęs žemiau vardinamus pasiūlymus, tačiau Teisingumo ministerija į juos neatsižvelgė arba konstatavo, kad atsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, tačiau realiai mūsų pasiūlymai nerealizuojami Priemonių plane arba jie realizuojami nežymia dalimi.

Kadangi, mūsų teikti pasiūlymai buvo esminiai, todėl prašome į juos atsižvelgti.

ORIGINALAS NEBUS

SIUNČIAMAS

NACIONALINĖS VARTOTOJŲ KONFEDERACIJOS

LIETUVOS VARTOTOJŲ INSTITUTO

NUOMONĖ DĖL VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS STRATEGIJOS

LR Vyriausybei 2011 07 05

Kopija

LR Teisingumo ministerijai

Nacionalinė vartotojų konfederacija ir Lietuvos vartotojų institutas jau anksčiau buvo teikęs žemiau vardinamus pasiūlymus, tačiau Teisingumo ministerija į juos neatsižvelgė arba konstatavo, kad atsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, tačiau realiai mūsų pasiūlymai nerealizuojami Priemonių plane arba jie realizuojami nežymia dalimi.

Kadangi, mūsų teikti pasiūlymai buvo esminiai, todėl prašome į juos atsižvelgti.

Pasiūlymas Nr.1

Nepritariame nuomonei, kad vartotojams būtų apribota pasirinkimo laisvė nusipirkus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

Teisingumo ministerijos nuomonė - „Neatsižvelgti“. Ilgametė patirtis rodo, kad vartotojų siekis įgyvendinti ultima ratio gynimo priemones, įsigijus netinkamos kokybės prekę, ilgainiui mažina jų interesų gynimo lygį. Kai vartotojams suteikiama galimybė įgyvendinant ultima ratio gynimo priemones piktnaudžiauti savo teisėmis, verslininkai sukuria tokius praktinius savo interesų realizavimo mechanizmus, kurie apsunkina mažiau kvalifikuotų vartotojų galimybes ginti savo pažeistas teises. Be to, šiuo metu galiojantis reguliavimas ir šio reguliavimo aiškinimas teismų praktikoje skiriasi, taigi tiek vartotojas, tiek verslininkas nėra tikri dėl savo teisių ir pareigų, todėl manome, kad teisinio reguliavimo aiškumas padėtų vartotojams ginti savo pažeistas teises, o verslininkams – vykdyti pareigas.

Mūsų nuomonė - Teisingumo ministerijoje savo nuomonėje konstatuoja, jog “verslininkai sukuria tokius praktinius savo interesų realizavimo mechanizmus, kurie apsunkina mažiau kvalifikuotų vartotojų galimybes ginti savo pažeistas teises“, tuo teigdama, kad verslininkai prieš mažiau kvalifikuotus vartotojus piktnaudžiauja savo teisėmis. Tokiu atveju Teisingumo ministerija ignoruoja Konstituciją, kurioje sakoma, kad „Valstybė gina vartotojų interesus“. Tai yra, ji turi ginti silpnosios pusės (vartotojų/paprastų piliečių) interesus, bet ne kalbėti apie verslo ir vartotojų interesų pusiausvyrą pačioje Vartotojų teisių apsaugos strategijoje, turint mintyje, kad verslas ir ypatingai stambusis, yra žymiai stipresnis, o tuo pačiu ir labiau piktnaudžiaujantis savo teisėmis, nei tai daro vartotojai verslo atžvilgiu.

Šia nuostata ruošiamasi apriboti ir taip silpnai ginamas vartotojų teises! Į šios nuostatos prieštaravimą Konstitucijai atkreipė ir Valstybės kontrolė.

Pasiūlymas Nr.2

Siūlome tarpe rodiklių numatyti, kad finansavimas vartotojų asociacijų programoms vykdyti kasmet bus didinamas, numatant atitinkamą procentą. Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos strategija numato paramą verslui įvairiomis priemonėmis (konsultacijos, elgesio kodeksai ir pan.). Tuo tarpu vartotojų asociacijoms tokia parama nenumatyta.

Teisingumo ministerijos nuomonė - „Neatsižvelgti“. Finansavimo, skiriamo vartotojų asociacijoms, didinimas, pats savaime nėra vartotojų asociacijų vaidmens stiprinimo garantas, be to, valstybės finansinė situacija neleidžia daryti prielaidų, kad artimiausius trejus metus bus galimybių didinti skiriamą finansavimą.

Mūsų nuomonė – Teisingumo ministerija atsakydama, kad ''Finansavimo, skiriamo vartotojų asociacijoms, didinimas, pats savaime nėra vartotojų asociacijų vaidmens stiprinimo garantas“ pripažįsta, kad šiuo metu egzistuoja ydinga vartotojų organizacijų rėmimo tvarka, pagal kurią remiamos organizacijos, kurios nesugeba sustiprėti ir pradėti teikti kokybiškesnes paslaugas. Tiek ES dokumentuose, tiek ir Strategijoje numatyta, jog skiriama parama vartotojų organizacijoms, kad stiprėtų jų įtaka. Tada kyla klausimas, kokiu tikslu yra remiamos kai kurios vartotojų organizacijos?

Apie priemones skirtas verslui turi būti perkeltos į verslo skatinimo strategiją ir tai yra ne LR Teisingumo ministerijos, bet LR Ūkio ministerijos kompetencija.

Pasiūlymas Nr.3

Vartotojų švietimas turėtų būti perduotas vartotojų asociacijoms, parengiant LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymą, kur būtų aiškiai įvardinta funkcija, o ne teisė šviesti vartotojus. Šiuo metu Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos strategijoje tik pasakoma, kad „taip pat bus siekiama, kad vartotojų asociacijos vykdytų nepriklausomus tyrimus vartotojų teisių apsaugos srityje ir kitus projektus, kuriais vartotojai bus konsultuojami ir šviečiami vartotojų teisių apsaugos klausimais“. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų netenkina toks Strategijos pakeitimas ir traktavimas, kad į mūsų pastabas dėl vartotojų švietimo perdavimo vartotojų asociacijoms buvo atsižvelgta.

Teisingumo ministerijos nuomonė - „Iš esmės atsižvelgta“. Vartotojų švietimas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą (toliau – Įstatymas) – tai vartotojų ugdymas, informavimas ir konsultavimas. Ugdymas apima formalų ir neformalų švietimą, informavimas reiškia žinių suteikimą ir skleidimą, konsultavimas – patarimai ir praktinė pagalba vartotojams. Atsižvelgiant į tai, eliminuoti vartotojų švietimo vykdymą iš Vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – VVTAT) ir kitų institucijų veiklos negalima, kadangi jų veikla pati savaime neatsiejama nuo tam tikrų žinių ar informacijos sklaidos, praktinės pagalbos vartotojams. VVTAT pagal Įstatymo 12 str. organizuoja vartotojų švietimą, koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų asociacijų veiklą organizuojant vartotojų švietimą, pardavėjams ir paslaugų teikėjams teikia informaciją apie vartotojų teises. Kaip jau minėta anksčiau, šių funkcijų atėmimas iš VVTAT būtų nelogiškas, ir šios nuostatos aiškiai nusako VVTAT, kaip švietimo organizatoriaus ir koordinatoriaus, vaidmenį. Tačiau vartotojų asociacijoms turi atitekti pagrindinis vaidmuo vartotojų švietimo srityje, ir tai yra pažymima Strategijoje (9 psl.). Siekiant tai užtikrinti, atskiros priemonės neišskiriamos, tačiau atitinkamos institucijos, vadovaudamosi Strategija, metiniuose veiklos planuose numatydamos veiklą, susijusią su vartotojų švietimo organizavimu, turi numatyti tokį šios veiklos organizavimo būdą, kuris pirmiausia sudarytų sąlygas šią veiklą vykdyti vartotojų asociacijoms. Įstatymo pakeitimas, vartotojų asociacijų teisę pakeičiant į funkciją, galimas ir nenumačius tokio keitimo Strategijoje.

Mūsų nuomonė – Vartotojų (tame tarpe ir verslininkų) švietimas apie vartotojų teises turi būti vartotojų organizacijų funkcija. Tokius pasiūlymus yra pateikę ES ekspertai ir taip yra kitose ES šalyse. Siūlome Priemonių plane pakeisti Vartotojų įstatymą, numatant funkcijų perdavimą. Įstatymo projektą pateikti 2011 IV ketv.

Pasiūlymas Nr.4

Į rodiklius nėra įtraukti vartotojų asociacijų vykdomų programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, rezultatai.

Teisingumo ministerijos nuomonė - „Neatsižvelgti“. Vartotojų asociacijų vykdomų programų rezultatai negali būti išskirti kaip atskiri rodikliai, kadangi vartotojų asociacijos gali vykdyti skirtingas savo tikslais ir turiniu programas, kurios turės įtakos skirtingiems rodikliams – vartotojų pasitikėjimui, vartotojų, žinančių, kur kreiptis dėl pažeistų teisių, skaičiui ir t.t.

Mūsų nuomonė – mokesčių mokėtojams svarbu žinoti ne tik valstybinių įstaigų, bet ir

vartotojų organizacijų darbo rezultatus, jei tai mokesčių mokėtojų pinigai. Priešingu atveju, tai viešųjų finansų neatsakingas panaudojimas, todėl siūlome atsižvelgti į 3-ią pasiūlymą.

Pasiūlymas Nr.5

Liko neišspręstas sprendimų, kuriuos priima valstybinės institucijos dėl vartotojų ginčų, privalomumo klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad daug rekomendacinio pobūdžio sprendimų, verslininkai nevykdo, vartotojų pasitikėjimas neteisminėmis ginčų procedūromis, o tuo pačiu ir vartotojų apsaugos efektyvumu, mažėja (pasitikėjimas vartotojų apsaugos efektyvumu Lietuvoje vienas iš žemiausių ES).

Teisingumo ministerijos nuomonė - „Neatsižvelgti“. Strategijoje sprendžiamos efektyvesnio ginčų nagrinėjimo problemos, ir sprendimų privalomumo klausimai bus Strategijoje numatyto tyrimo (Atliktas ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka Lietuvoje tyrimas ir pateikti pasiūlymai dėl visos ginčų sprendimo ne teisme sistemos) objektu.

Pastebėtina, kad vykdant Valstybės kontrolės rekomendacijas, vartotojų skundų nagrinėjimas su privalomojo pobūdžio sprendimu jau buvo įtvirtintas kai kuriose vartotojų teisių apsaugos srityse (Mokėjimų įstatymas ir Vartojimo kredito įstatymas). Prieš numatant privalomų sprendimų dėl vartotojų skundų įgyvendinimo tvarką visose vartotojų teisių apsaugos srityse, siekiant tinkamai įvertinti teigiamas ir neigiamas pasirinkto reguliavimo pasekmes, pirmiausia būtų tikslinga išanalizuoti minėtų įstatymų įgyvendinimo rezultatus.

Mūsų nuomonė – privalomojo pobūdžio sprendimų įvedimas turės daugiau teigiamų nei neigiamų pasekmių, todėl nereikėtų vilkinti privalomų sprendimų priėmimo, tuo labiau, kad jie yra labai efektyviai taikomi kitų institucijų – Konkurencijos tarybos, RRT ir kt.

Pasiūlymas Nr.6

Panaikinti dvipakopį ginčų nagrinėjimą, atsižvelgiant į Valstybės kontrolės rekomendacijas.
Priemonių plane numatyti -"Pakeisti Vartotojų įstatymą, numatantį įvesti vienos pakopos neteisminių ginčų nagrinėjimą“. Tai liestų VMVT, VNMPI, VVSC.
Motyvacija:
- Nėra ekonomiška ir efektyvu naudoti dviejų pakopų ginčų nagrinėjimą taikant rekomendacinio pobūdžio sprendimus , kurie, nevykdomus daugiau nei 30%,
- Padidėja institucijos, vykdančios vienapakopį nagrinėjimą, atsakomybė, t.y. ja nesidalinama su institucija, kuri dabar vykdo antros pakopos funkcijas,
- Bus sutaupomas skundų nagrinėjimo laikas ir mokesčių mokėtojų pinigai arba jie bus panaudojami tikslingiau,
- Sumažės našta verslui.

Teisingumo ministerijos nuomonė - „Atsižvelgti“. Strategijoje (7 psl.) numatyta, kad bus parengti teisės aktų projektai, įtvirtinantys vienpakopes vartotojų skundų nagrinėjimo procedūras tam tikrose vartotojų teisių apsaugos srityse.

Mūsų nuomonėyra atsižvelgta tik dalinai, nes dar metus nuspęsta situaciją vilkinti, atliekant tyrimus, kurie truks mažiausiai metus, vėl bus neefektyviai naudojami viešieji resursai, nors Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimo projektas, susijęs su vienpakopės sistemos įvedimu, jau yra parengtas.

Nacionalinės vartotojų konfederacijos

Lietuvos vartotojų instituto vardu

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė