Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

2015-02-11 DĖL VARTOTOJŲ ASOCIACIJŲ ĮGALINIMO VYKDYTI ENERGETIKOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMĄ

Valstybinės energetikos ir kainų komisijos pirmininkei

Atsiliepdami į jūsų 2015 01 15 rašte Nr.7 R2-(BIC) - 70 išdėstytą prašymą, pažymime, kad vartotojų švietimo problemas mes jau esame aptarę tiek su Komisijos administracija, tiek ir susitikime pas Komisijos pirmininkės pavaduotoją D.Biekšą 2014 m gruodžio 09 dieną. Esame jau išsakę savo nuomonę, kurią čia pakartojame:

1) Energijos vartotojų švietimas yra labai svarbi ir reikalinga veikla, kuri šiandien nevykdoma. Dėl to energijos vartotojai yra nekompetentingi patys ginti savo teises ir teisėtus interesus prieš monopolinius energijos tiekėjus.

2) Jūsų vykdoma programa, skirta Komisijos veiklos žinomumo visuomenei didinimui yra neaktuali vartotojams. Nesame gavę nei vieno vartotojų paklausimo apie Komisijos vykdomus darbus, komisijos struktūrą ar Komisijoje dirbančius valstybės tarnautojus, tuo tarpu nuolat susiduriame su energijos vartotojų teisių pažeidimais.

3) Komisijos darbuotojai galėtų vykdyti vartotojų mokymus specialiose srityse, kurios išties aktualios vartotojams. Pavyzdžiui:

- Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų valdymas - kas už ką atsako. Prižiūrėtojo pareigos, atsakomybė, pasirinkimo procedūros.

- Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų techniniai aspektai - techninė įranga, jos modernizavimas.

- Šilumos išdalijimas daugiabučiuose namuose, šilumos paskirstymo metodai.

- Pastatų energetinio modernizavimo priemonių parinkimas, jų efektyvumo įvertinimas.

- Daugiabučių namų atstovų/įgaliotinių parengimas.

Per eilę metų susidarėme nuomonę, kad nemažai Komisijos sprendimų vartotojams aktualiose srityse yra nekokybiški ir pažeidžiantys teisių ir pareigų balansą energijos tiekėjo naudai. Pavyzdžiais gali būti nekokybiški šilumos išdalijimo metodai, kuriais diskriminuojami sąžiningi šilumos vartotojai arba nekokybiška šilumos kainodara, nemotyvuojanti šilumos tiekėjo mažinti sąnaudų ir t.t. Todėl turime pagrindo abejoti Komisijos darbuotojų sugebėjimais ir noru mokyti energijos vartotojus pažangios patirties. Taip pat abejojame Komisijos galimybėmis realiai šviesti visos šalies vartotojus. Kaip tūkstančius žmonių gali šviesti keli lektoriai? Už kokias lėšas tie lektoriai dirbtų, jei jie gauna valstybės mokamus atlyginimus ir privalo dirbti savo tiesioginį darbą?

5) Ne kartą jau buvome išsakę savo pasiūlymus - šviesti energijos vartotojus bendradarbiaujant su vartotojų organizacijomis pasitelkiant jas konkurso tvarka.

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos

prezidentė Alvita Armanavičienė