Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

1. DĖL ADVOKATŲ VEIKLOS PAŽEIDIMŲ BEI ADVOKATŲ VEIKLOS ETIKOS NESILAIKYMO 2. DĖL NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, gavo informacijos apie advokatų veiklos pažeidimus, nesiskaitymą su šios profesijos standartais ir elementariu padorumu. Kadangi Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija visokeriopai prisideda prie žmogaus teisių gynimo ir užtikrinimo, kreipiames į Gerbiamą Lietuvos Respublikos Prezidentę šiuo pranešimu apie tai, kad Lietuvoje pažeidžiamos svarbiausios ir tarptautiniu mastu ginamos žmogaus teisės į teisingą ir objektyvų teismą.

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

Prezidentei Daliai Grybauskaitei 2013 12 05 Nr.VF 12/05

Kopija:

LR Teisingumo ministerijai

Nacionalinei teismų administracijai

1. DĖL ADVOKATŲ VEIKLOS PAŽEIDIMŲ BEI ADVOKATŲ VEIKLOS ETIKOS NESILAIKYMO

2. DĖL NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO

1. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija yra visuomenės narių interesais besirūpinanti nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinė paskirtis yra informuoti ir šviesti asmenis apie jų teises ir būdus, kuriais pastarieji gali jas įgyvendinti.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija siekia įtvirtinti visų žmonių teises gyventi teisingoje visuomenėje, kur vartotojų/piliečių teisės yra įtvirtintos ir gerbiamos. Pripažindami ypatingus neturtingųjų ir neįgaliųjų žmonių poreikius, mes siekiame visus vartotojus įgalinti naudotis šiomis teisėmis individualiai ir kolektyviai, išnaudoti savo galias įtakojant rinką savo naudai.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, gavo informacijos apie advokatų veiklos pažeidimus, nesiskaitymą su šios profesijos standartais ir elementariu padorumu. Kadangi Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija visokeriopai prisideda prie žmogaus teisių gynimo ir užtikrinimo, kreipiames į Gerbiamą Lietuvos Respublikos Prezidentę šiuo pranešimu apie tai, kad Lietuvoje pažeidžiamos svarbiausios ir tarptautiniu mastu ginamos žmogaus teisės į teisingą ir objektyvų teismą.

Informuotina, kad gauta duomenų, jog Mažeikių rajono apylinkės teisme vis dar veikia atgyvenusi ir visiškai su šiuolaikine teisės ir teisingumo filosofija nesiderinanti teismų ir teisėjų aukštinimo ideologija, savotiškas klanas. Tai sąlygoja teisėjų ir advokatų klano plėtojimąsi, vieni kitų protekciją ir nebaudžiamumo skatinimą. Tokiu būdu nesilaikant elementarių sąžiningumo principų tiesiogine šio žodžio prasme sutrypiamos paprasto žmogaus teisės ne tik būti išklausytam, bet ir įgyvendinti teisę į teisingą teismą, teisingo sprendimo priėmimą.

Tokia išvada darytina dėl to, kad Mažeikių rajono teisme vis dar veikia tam tikra pagerbimo tradicija aukštinant teisėjų bendruomenės narius, juos eksponuojant teismo garbės lentoje. Kaip yra žinoma visiems Mažeikių mieste gyvenantiems ir bent kartą besilankiusiems Mažeikių rajono apylinkės teisme asmenims, teisme eksponuojama garbės lenta, kurioje išdidžiai demonstruojama ir advokato, buvusio Mažeikių rajono apylinkės teismo pirmininko Vido Peikštenio, fotografija. Teismas tokiu būdu rodo nederamą palankumą ir išskirtinį dėmesį savo buvusiems darbuotojams ir kolegoms. Bet kuriam vidutinio išsilavinimo asmeniui susidaro įspūdis, kad nurodyti asmenys turi neabejotiną ryšį su teismu ir teisėjais. Minėto įspūdžio sukėlimas leidžia daryti išvadas, kad asmenys netiesiogiai skatinami kreiptis būtent į eksponuojamus asmenis. Netiesiogiai suponuojama, kad, kaip yra šiuo atveju, būtent reklamuojamas advokatas yra puikus specialistas, be, to, palaikantis visokiausio pobūdžio ryšius su teisėjais. Advokatui teikiama savotiška reklama kvalifikuočiausioje institucijoje. Tretiesiems asmenims tokiu būdu formuojama nuomonė, kad skatintina kreiptis būtent į tą advokatą, kuris yra palaikomas teisme. Sukuriama tokio advokato profesionalumo, patikimumo prezumpcija.

Toks advokatas įgyja akivaizdų pranašumą prieš kitus jo kolegas, kurie sąžiningai ir savo jėgomis kuria ir gina savo gerą profesinį vardą.

Nepagrįstas advokato demonstravimas ir reklamavimas leidžia manyti, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas yra netinkamai administruojamas, jame vis dar gaji protekcijų ir tarpusavio ryšių politika, tarsi aukštinamas buvusių vadovų prisiminimas, palaikomas asmenų kultas. Tiek buvusiems teismo teisėjams, tiek net ir neseniai pradėjusiems eiti šias garbingas pareigas formuojamas palankumas buvusiems teisėjams. Dėl tokio poveikio, susidūrus su tokiais gerbtinais asmenimis teismo posėdyje, teisėjams neįmanoma objektyviai ir nešališkai nagrinėti bylų, kuriose vieną iš šalių atstovauja teismo palaikomas ir proteguojamas advokatas.

Mažeikių rajono apylinkės teisme garbės lentoje kabantis advokato Vido Peikštenio atvaizdas vertintinas kaip savotiška advokato ir jo teikiamų paslaugų reklama. Ir ne tik reklama, bet rekomendacija, skatinanti į jį kreiptis klientus, norinčius palankios bylos baigties. Tokia reklama, neetiška ir skatina asmenis kreiptis į vieną teisinių paslaugų teikėją, t.y. buvusį teismo pirmininką. Bet kuriam eiliniam vartotojui ir nuteikianti taip, tarsi jis būtų įtakingas ir galintis lemti bylos eigą.

Kaip numato LR Advokatūros įstatymo 42 str., 1 d. advokatas gali reklamuotis tik tiek, kiek tai neprieštarauja advokatūros veiklos principams. Vadinasi, advokatui reklamuotis tokiu būdu, kad būtų sudaroma vieša nuomonė, jog jis yra vienintelis ir puikus advokatas, galintis patikimiausiai apginti asmenis visiškai neatitinka advokatų veiklos principų.

Lietuvos Advokatų etikos kodeksas (11.1. p.) numato, kad dėl bendrų savo profesijos vertybių ir interesų advokatai klientų labui turi puoselėti tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą, elgtis sąžiningai, draugiškai, taktiškai ir mandagiai. Advokatai taip pat privalo vengti nereikalingo tarpusavio bylinėjimosi ir kitokių, profesijos reputacijai žalingų poelgių. Tai, kad vienas advokatas teisingumą įgyvendinančioje institucijoje iškeliamas aukščiau nei kitas aiškiai parodo ne tik nepagarbą kolegoms, proceso dalyviams, bet ir pagrįstai gali sukelti abejones dėl teismo veiklos ir apskritai santykių su konkrečiais advokatais.

Turint omenyje išdėstytas pastabas, skatintinas teisėjų ir advokatų (ypač tų, kurie yra dirbę teisėjais) veiklos reglamentavimo peržiūra, kuri užtikrintų nagrinėjamų bylų skaidrumą ir eliminuotų bet kokias galimybes tiesiogiai ar netiesiogiai veikti teismus priimant neracionalius, tačiau proteguojamai šaliai palankius teismų sprendimus.

2. Be advokatų veiklos ir teisingumo įgyvendinimo spragų paminėtinas ir dar vienas ypač aktualus teisinių santykių aspektas – tai asmens paskutinės valios išreiškimas sudarant testamentą tais atvejais, kai gali kilti abejonių testamentą sudarančio asmens veiksnumu.

Šiuo metu teisiniame reglamentavime nepakanka teisinių instrumentų užtikrinti, kad visais atvejais notarams būtų sudaromos galimybės patikrinti, ar į juos besikreipiantis asmuo yra veiksnus ir supranta sudaromo testamento pasekmes ir apkritai testamento prasmę bei turinį. Asmenų, atvykusių pas notarą sudaryti testamento, patikrinimas apsiriboja formaliu neveiksnių asmenų registro duomenų patikrinimu. Visgi asmens neveiksnumas gali būti ir faktinis, egzistuojantis netgi tuo atveju, kai asmuo nėra pripažintas neveiksniu teismo sprendimu. Kadangi notarų funkcija yra užtikrinti civilinių sandorių teisėtumą, notarams turi būti nustatomos ne tik teisės, bet ir pareigos tam, kad būtų imtasi visų įmanomų priemonių patikrinti, ar sudaryti testamentą atvykęs asmuo yra veiksmus ir supranta savo veiksmus bei ketinamą sudaryti sandorį.

Notarams yra numatyta galimybė rašyti protokolą tais atvejais, kai kyla abejonių dėl pas juos atvykusio asmens veiksnumo ar tikimybės ateityje kilsiant nesusipratimų dėl sandorių sudarymo. Visgi tokia teise faktiškai naudojamasi labai retai, jei apskritai naudojamasi. O testamento sudarymas, turto ar turtinių teisių perleidimas visiškai nesuprantant iš to kylančių pasekmių, nesuvokiant, kuriems asmenims turtas pereis, kaip juo bus disponuojama po testatoriaus mirties paneigia sandorių teisėtumo užtikrinimą.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nepagrįstai maža antstolių atsakomybė įsitikinant sandorius, ypač testamentus, sudarančių asmenų veiksnumu sudaro palankias sąlygas tretiesiems asmenims apgaulės būdu įgyti turtą, veikti testatoriaus valią, pasisavinti turtą. O tokie veiksmai neteisėti ne tik teisės, bet ir moralės požiūriu.

Atsižvelgiant į išdėstytą, siūlytina griežtinti notarų atsakomybę už sudaromų sandorių kontrolę, be to, nustatyti notarams ne teisę, o pareigą sudarant testamentus, ypač tuomet, kai juos sudaro senyvo amžiaus ar ligoti asmenys, fiksuoti raštu ir garso įrašais notaro atliekamus veiksmus, teikiamus išaiškinimus, reikalauti papildomų medicininių dokumentų, patvirtinančių asmens būklę, duomenų, kurie neabejotinai patvirtintų testatoriaus veiksnumą. Vadinasi, siūlytina išplėsti notarų prevencinių priemonių taikymo ratą ir nustatyti jiems didesnius veiklos reikalavimus, detalizuojant veiksmų atlikimo tvarką tais atvejais, kai reikalinga įvertinti asmens veiksnumą.

Notarai savo veikloje taip pat turėtų vadovautis protingumo ir racionalumo principu. Notarams turėtų būti numatyta prievolė ypač atsakingai ir detaliai bendrauti bei teisiniais klausimais konsultuoti asmenis, jei matoma, kad palikimas paliekamas visiškai svetimiems asmenims, jei kyla bent menkiausių dvejonių dėl to, kad kardinaliai keičiamas ankstesnio testamento turinys. Notaras turi prisiimti atsakomybę ne tik už tai, kad pasiteiravo, ar atvykęs sudaryti testamento testatorius žino ir išklausė sudaromo sandorio pasekmes, bet būtent tai, ar šis asmuo jas suprato ir nori būtent tokių padarinių, kuriuos sukels sudaromas testamento turinys.

Šiuo raštu atkreipiame dėmesį į aktualias ir labai problemiškas Lietuvos Respublikos įstatymų spragas, dėl kurių nukenčia Lietuvos piliečiai notarams netinkamai ir ne visiškai išpildant pareigas atidžiai iš išsamiai konsultuoti testatorius dėl sudaromų testamentų.

Prašome inicijuoti teisės aktų pataisas griežtinant notarų atsakomybę ir nustatant griežtus reikalavimus identifikuojant notarinius veiksmus atliekančių šalių veiksnumą.

Taip pat maloniai kreipiamės su prašymu atsižvelgti į pateiktas aplinkybes ir patikrinti, kiek teisėtai advokatai veikia neįsikišdami į teismų veiklos prerogatyvą paveikiant jų nešališkumą, patikrinti ar nedaroma advokatų ir teisėjų (teismo) etikos pažeidimų viešai eksponuojant ir reklamuojant buvusius teisėjus ir kt. būdai, kurie skatina netiesioginį bylas nagrinėjančių teisėjų šališkumą.

Pagarbiai,

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė