Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Dėl sutarties sąlygų nevykdymo Ukmergės savivaldybė nutraukė sutartį su šilumos įmone

Dėl sutarties sąlygų nevykdymo Ukmergės savivaldybė nutraukė sutartį su šilumos įmone

„Respublika“ savo publikacijose V.Sidzikauską vaizduoja kaip neva apsišaukėlį nepriklausomą ekspertą, kuris išimtinai yra palankus su juo bendradarbiaujančioms savivaldybėmis. Deja, „Respublikai“ yra svetima Europos Komisijos subjektų nepriklausomumo traktuotė, kuria nepriklausomumas yra suprantamas kaip nepriklausomumas nuo verslo ir politikų grupių. Tiek Vakarų Europoje, tiek Š.Amerikoje niekam į galvą neateina mintis, kad savivaldos ar vietos bendruomenės yra verslo grupės.

2010 08 09 Nr. 08/09

 

DĖL UKMERGĖS ŠILUMOS ŪKIO VALDYMO PERĖMIMO

 

Ukmergės rajono savivaldybės tarybai 2010 04 20 nusprendus vienašališkai nutraukti Ukmergės šilumos ūkio valdymo perdavimo bendrovei „Energijos taupymo centras“ (toliau – ETC) sutartį Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnio pagrindu, šio sprendimo įgyvendinimas, priešinantis ETC ir jos operatoriui UAB „Miesto energija“ (toliau – operatorius), tapo įmanomas tik įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2010 07 13 nutarčiai, kuria neskundžiamai buvo atmestos ETC ir jos operatoriaus pretenzijos savivaldybei, ir palikta galioti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 05 31 nutartis, kuria šilumos ūkio turto valdymas turi būti nedelsiant perduodamas Ukmergės savivaldybei. Ši nutartis šiuo metu vykdoma antstolių pagal jų nustatytą veiksmų seką.

 

Nežiūrint savivaldybės tarybos sprendimų ir teismų priimtų nutarčių, ETC ir operatoriaus pastangos susilaukė palaikymo iš Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – komisija) bei Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pusės. Komisijos 2010 07 29 viešame posėdyje buvo svarstomas šilumos tiekimo licencijų Ukmergės rajone klausimas. ALPIS išsakė savo poziciją, kad pagal antstolių aktus savivaldybei perimant šilumos tinklus, atitinkamai turėtų būti keičiama operatoriaus licencija šilumos tiekimui Ukmergės rajone. Šią poziciją ALPIS grindė tuo, kad įstatymai yra aiškiai apibrėžę komisijos ir savivaldybės diskrecijas šilumos tiekimo licencijavime, nes savivaldybės licencijas iki 10 GWh šilumos tiekimo per metus išduoda savarankiškai, o komisija licencijas virš 10 GWh – tik pagal savivaldybės rekomendacijas (LR šilumos ūkio įstatymo 30 str., 2 d.). Be to, LR Energetikos įstatymu nustatyta, kad savivaldybės yra energetikos valdymo institucija (4 str., 1 d., 5 p.), kai komisijai tokios teisės ir pareigos nėra suteiktos. Ten pat, nustatyta, kad licencijos yra išduodamos, pakeičiamos, sustabdomos ir panaikinamos (16 str., 1 d.). Būtina licencijos sąlyga yra šilumos tinklų valdymas. Todėl antstoliui perdavus katilines ir šilumos tinklus savivaldybei, operatorius netenkina licencijavimo sąlygų, o jo turima licencija turi būti atitinkamai pakeista. Licencijos pakeitimo klausimus taip pat sprendžia komisijos 2009 01 29 nutarimu Nr. O3-6 patvirtinta tvarka, kurios 10.1 punktu nustatyta, kad įrenginių valdymo formai patvirtinti reikalingas dokumentas. Tokiu dokumentu neginčijamai yra antstolio turto perdavimo savivaldybei dokumentas. Tačiau komisija nusišalino nuo operatoriaus licencijos pakeitimo klausimo sprendimo, nes nagrinėjo tik licencijos panaikinimo prielaidas pagal operatoriaus galimus veiklos pažeidimus, t.y. nenagrinėjo operatoriaus licencijos pakeitimo sąlygos.

 

Asociacijos ALPIS viešame komisijos posėdyje išdėstyta pozicija dėl licencijavimo Ukmergėje iššaukė ETC ir operatoriaus atstovų nepasitenkinimą. Todėl galima nuspėti, kieno buvo pasitelktos viešųjų ryšių priemonės, kaip laikraščio „Respublika“ š.m. rugpjūčio 2 d. ir rugpjūčio 5 d. (ir paskui jį perspausdinant „Vakaro žinioms“) paskelbtos publikacijos. Čia, pateikiant visiškai nepagrįstas prielaidas, nuogirdas bei nuomones siekiama sumenkinti ALPIS vadovo ir energetikos eksperto Vyginto Sidzikausko įvaizdį. Publikacijų esmė kreipiama į neva eksperto (ar ALPIS) pasipelnymus iš savivaldybėms teikiamų paslaugų dėl šilumos ūkio valdymo ir, neva, savivaldybių dėl to patiriamus nuostolius. Visa tai yra faktais negrindžiami prasimanymai dėl tokių priežasčių:

 

1) „Respublika“ skelbia nuo pradžios iki pabaigos išgalvotą istoriją, kad neva buvęs Vilniaus savivaldybės meras J.Imbrasas nusamdė V.Sidzikauską atlikti ekspertizę, dėl kurios UAB „Vilniaus energija“ patyrė 50 mln. Lt nuostolių, kuriuos dabar dengia Vilniaus vartotojai. Tai yra melas, nes V.Sidzikauskas (ar ALPIS) su Vilniaus miesto savivaldybe, administracija, merais ar politikais jokių sutarčių niekada nėra sudaręs ir jokių atlygintinų paslaugų jiems nėra teikęs. „Respublika“ tiesiog manipuliuoja faktais. 2008 m. kilus teisiniam ginčui tarp komisijos ir Vilniaus savivaldybės dėl UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainų, 2009 m. LR Vyriausiasis administracinis teismas paskyrė V.Sidzikauską ekspertu byloje. Teismas, įvertinęs 4 byloje nedalyvaujančių kandidatų kompetencijas, paskyrė ekspertu dr. V.Sidzikauską (kiti kandidatai - dr. V.Lukoševičius, buvęs komisijos narys; dr. J.Gudzinskas, Kauno technologijos universiteto docentas; dr. A.V.Stasiukynas, buvęs LR energetikos ministras). Teismas paskirtam ekspertui pateikė techninius klausimus dėl šilumos kainos priklausomybės nuo elektros energijos ir šilumos bendros gamybos sąnaudų paskirstymo principų. Taip pat ekspertas buvo įpareigotas nurodyti savo ekspertizės pagrindimo šaltinius. Ekspertas įsipareigojo teismui pateikti nešališką nuomonę. Ekspertizė užtruko per 4 mėnesius, buvo išanalizuoti keli tūkstančiai lapų bylos dokumentų, pasaulio atitinkamų mokslinių šaltinių duomenys. Eksperto išvada buvo nepalanki abiem ginčo šalims, nes Vilniaus savivaldybė nepagrįstai siekė sumažinti kainas, o komisija nepagrįstai ignoravo kai kuriuos Vilniaus savivaldybės siūlymus. Be to buvo nustatyta, kad dėl komisijos kainų skaičiavimų klaidos Vilniaus šilumos vartotojai permokėjo 10 mln. Lt. Bylos metu pasikeitus Vilniaus merams, Vilniaus savivaldybė „pamiršo“ savo ieškinį ir teismo iškelti klausimai ekspertui liko nenagrinėti. Tokiu būdu, V.Sidzikausko atlikta ekspertizė visiškai nesusijusi su „Respublikos“ nurodomais Vilniaus savivaldybės sprendimais ar, neva, UAB „Vilniaus energija“ 50 mln. Lt „nuostoliais“. Už atliktą didžiulį ir neprecedentinį Lietuvoje eksperto darbą teismas (nes jis, o ne bylos šalis yra užsakovas) pervedė V.Sidzikauskui tik 3 tūkst. Lt avansą (o ne 18 tūkst. Lt, kaip skelbia „Respublika“) iš su teismu aptartos 48 tūkst. Lt atlyginimo sumos. Pažymėtina, kad ekspertizė netapo „niekinė“. Žiniasklaidai susidomėjus jos rezultatais, jie buvo viešai skelbiami ir tam tikra dalimi pasitarnavo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams priimant sprendimą atsisakyti siūlymo pratęsti pagarsėjusią Vilniaus šilumos ūkio nuomos sutartį su verslo grupe Dalkia.

 

2)„Respublika“ išvardina eilę Lietuvos savivaldybių, iš kurių V.Sidzikauskas (ar ALPIS) neva pelnosi šimtatūkstantines sumas. „Respublika“ nutyli, kad visos atlygintinos paslaugos yra konkurencinės, ir savivaldybės paslaugų teikėjus pasirenka viešųjų pirkimų teisės aktų nustatyta tvarka. Kaip pavyzdys teikiamų paslaugų rinkos kainų nustatymui gali būti Kėdainių rajono savivaldybės 2007 m. paskelbtas Europos Sąjungos pirkimų konkursas Kėdainių rajono centralizuotos šilumos tiekimo savikainos skaičiavimams. Šį konkursą laimėjo V.Sidzikauskas, pasiūlydamas savivaldybei žymiai mažesnes paslaugų kainas, nei konkurentai iš užsienio. „Respublikos“ interpretacijos apie neva V.Sidzikausko (ar ALPIS) „maudynes valdiškuose piniguose“ yra visiškas prasimanymas. Asociacija ALPIS, registruota 2002 m., savo pajamų deklaracijas skelbia viešai. Iki 2009 m. ALPIS atlygintinų paslaugų neteikė ir iš to neturėjo jokių pajamų. 2009 m. ALPIS deklaracija turi būti paskelbta iki š.m. rugsėjo 30 d. Planuojamos pajamos neviršys 30 tūkst. Lt., kuriose nėra pajamų iš valstybės biudžeto, o pajamos iš savivaldybių sudarys tik apie trečdalį visų pajamų.

 

V.Sidzikauskas, veikiantis pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą individualios veiklos pažymėjimą, yra registruotas pridėtinės vertės mokėtojas. Todėl visos V.Sidzikausko pajamos neatmetus sąnaudų yra apmokestinamos daugiau kaip 50 proc. mokesčiais, t.y. daugiau kaip pusė gautų pajamų grąžinama biudžetui. Iš likusių pajamų po apmokestinimo turi būti padengiamos būtinos transporto, kuro, ryšių, biuro nuomos, kanceliarinės, kompiuterinės ir kitos pridėtinės išlaidos. Tačiau mums paslaugų vertės matas visuomet yra pasiektas rezultatas. Džiugu paminėti, kad 2009 m. V.Sidzikauskui bendradarbiaujant su Ukmergės savivaldybės administracija ir taryba, buvo pasiektas reikšmingas operatoriaus teikiamų paslaugų kainų Ukmergės gyventojams ir įmonėms sumažinimas, kurio vertė sudaro virš 3 milijonų litų per metus. Paminėtinas ir Lietuvos ūkiui sudėtingas 1997-1998 metų laikotarpis, kai dirbant komisijoje V.Sidzikausko iniciatyvomis Lietuvos energijos bei vandens vartotojams buvo sutaupyta virš 0,5 milijardo litų galimų išlaidų.

 

3) „Respublika“ savo publikacijose V.Sidzikauską vaizduoja kaip neva apsišaukėlį nepriklausomą ekspertą, kuris išimtinai yra palankus su juo bendradarbiaujančioms savivaldybėmis. Deja, „Respublikai“ yra svetima Europos Komisijos subjektų nepriklausomumo traktuotė, kuria nepriklausomumas yra suprantamas kaip nepriklausomumas nuo verslo ir politikų grupių. Tiek Vakarų Europoje, tiek Š.Amerikoje niekam į galvą neateina mintis, kad savivaldos ar vietos bendruomenės yra verslo grupės. Tokia mintis neateina ir mums. Nei viena Lietuvos savivaldybė, užsakydama kainų skaidrumo tyrimus, mums nekėlė kokių nors apibrėžtų ekonominių ar politinių tikslų – visus domindavo tik tiekėjų skaičiavimų pagrįstumas. V.Sidzikauskas neturi jokių įsipareigojimų politinėms partijoms ar savivaldybių šilumos ūkių valdymą perėmusiems verslo subjektams. Gal dėl to, operatoriui galėjo nepatikti V.Sidzikausko atsisakymas bendradarbiauti, nes V.Sidzikausko motyvas buvo ne ekonominė nauda, o konsultanto etikos sąlyga – dirbti tik su viena ginčo šalimi.

 

4) „Respublika“ savo rašinėlius grindžia taip vadinamų vartotojų gynėjų ponų A.Miškinio ir K.Griniaus nuomonėmis. Nesame asmeniškai pažįstami su p. A.Miškiniu, bet pasidomėjus jo valdomu tinklapiu, kurį, anot jo paties pagelbėjo įkurti didžiausias Lietuvos šilumos tiekėjas UAB „Vilniaus energija“, krinta į akis garbingoje vietoje įdėtas A.Hitlerio „Mein kampf“, daug „apmąstymų“ apie pasaulinius futuristinius ir kitokius dalykus. Apie p. A.Miškinį žinome tiek, kad tai garbaus amžiaus pensininkas, jau ne kartą įspėtas žurnalistų etikos prievaizdų dėl nekorektiško internetinės žiniasklaidos naudojimo. Dėl p. K.Griniaus konkrečios veiklos vartotojų naudai taip pat neturime išsamios informacijos. Bet jis yra Jūsų žemietis ir Jums nepalyginamai geriau žinomas ar kaip politikas, ar kaip verslininkas, ar kaip nenusakomų pažiūrų visuomenės veikėjas. Mums tik įsiminė p. K.Griniaus pasisakymai aukščiau minėtame viešame komisijos posėdyje, kai operatoriaus ir ETC pretenzijas Ukmergės savivaldybei sutinkami su teisės aktais atmetę teismai p. K.Griniaus viešai buvo apšaukti „korumpuotais“.

 

ETC paskelbtas viešųjų ryšių karas tai tik dalis Jūsų mūšio dėl Ukmergės šilumos ūkio valdymo susigrąžinimo. Tačiau, kaip nustato truputį primirštas Energetikos įstatymo 4 str. sudarytas baigtinis energetikos valdymo institucijų sąrašas (kuriame yra savivaldybės, bet nėra komisijos), bei šio įstatymo 8 str. nuostata, kad tik savivaldybės savo teritorijoje priskirtos kompetencijos ribose reguliuoja vartotojų aprūpinimą tiekiama šiluma. Paminėtinos ir Energetikos įstatymo nuostatos dėl svarbiausių valstybės ir savivaldybių uždavinių – užtikrinti energijos tiekimo nenutrūkstamumą. Tiesioginės ar netiesioginės kai kurių institucijų pastangos iššaukti energijos tiekimo pertrūkius Ukmergės savivaldybėje prieštarauja teisės principams ir su Europos Sąjungos teisės aktais suderintam Energetikos įstatymui, kurio 1 str. 2 d. nuostata imperatyviai sako, kad kitų įstatymų (įskaitant ir Šilumos ūkio įstatymą) nuostatos, reglamentuojančios energetikos veiklą, galioja tiek, kiek neprieštarauja Energetikos įstatymui.

 

Asociacijos ALPIS vadovas Vygintas Sidzikauskas