Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

“Karšto vandens tiekėjo pasirinkimas. Ką daryti gyventojams?”

“Karšto vandens tiekėjo pasirinkimas. Ką daryti gyventojams?”

Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“, kaip Nacionalinės vartotojų konfederacijos nario, atstovai vasario 24 d. dalyvavo VKEK komisijos (toliau - Komisija) organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo klausimu“.

Po susirinkimo VKEK savo interneto puslapyje paskelbė informaciją, kuri paskatino mus kreiptis į šios valstybinės institucijos vadovę štai tokiu raštu:

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

Pirmininkei DIANAI KORSAKAITEI

Dėl str. “Karšto vandens tiekėjo pasirinkimas. Ką daryti gyventojams?”

www.regula.lt (toliau - Straipsnis)

Pareiškiame, kad Straipsnyje išdėstytos nuostatos yra vienpusiška Komisijos nuomonė, kuriai diskusijoje buvo išsakyta esminių kritinių pastabų.

Aptariant esamą situaciją, dauguma diskusijos dalyvių stengėsi atkreipti Komisijos dėmesį, kad karšto vandens tiekimo reglamentavimas eina ydingu ir Vartotojui nenaudingu keliu. Tačiau iš Straipsnio matosi, kad minėta diskusija buvo beprasmė.

Stebina Straipsnio kategoriškumas:

„Po 2010 m. gegužės 1 d. „esamos tvarkos“, kai už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti gyventojai atsiskaitydavo tiesiogiai su geriamojo vandens tiekėju pagal bute esančių karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis, nebeliks. Pasirinkus bet kurį karšto vandens tiekimo būdą, šiluma ir geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti bus perkamas pagal apskaitos prietaisų rodmenis, įrengtus prieš karšto vandens ruošimo įrenginį“

Ir tai rašoma po to, kai diskusijos eigoje nesugebėta atsakyti: „kokiu teisės aktu minėta nuostata remiasi?“. Po to, kai Komisija turėjo galimybės susipažinti su Energetikos ministro raštu (2010-01-25 Nr.(7.1-09)-3-166), kuriame nurodyta:

Pagal LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktą šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas yra savarankiška savivaldybės funkcija. Ir Ministerija tikisi, kad priimant galutinius sprendimus, savivaldybė atsižvelgs į buitinių vartotojų interesus ir priims labiausiai vartotojų lūkesčius bei interesus tenkinančius sprendimus“.

Norisi tikėti, kad Komisijos nuomonės kategoriškumas ateityje nebus dangstomas panašiomis „diskusijomis“ ir tokių Straipsnių autoriai išdrįs save įvardinti.

Pagarbiai,

Diskusijos dalyviai, atstovavę Nacionalinės vartotojų konfederacijos narį – Kauno pilietinės bendruomenės centrą „Dainava“ (įeinantį į Kauno BC Asociacijos sudėtį).

Daiva Valentaitė,

Ričardas Ščerbauskas,

Apolonija Laukevičienė,

Romualdas Ziutelis.