Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pakviesta dalyvauti darbo grupės „Teismo medicinos procesai“, veikloje.

Siekiant sudaryti galimybę suinteresuotoms šalims Lietuvoje dalyvauti teismo medicinos procesų standartizavimo veikloje, Lietuvos standartizacijos departamentas sudarė darbo grupę (toliau − LDG) „Teismo medicinos procesai“, kurios veikloje numatyta rengti šiuos Europos standartų projektus: WI 001 Crime scene, exhibit handling and control (Nusikaltimo vieta, daiktinių įrodymų surinkimas ir tyrimas), WI 002 Delivery of results through the processes of forensic science examinations and analysis of various types of physical material (Rezultatų pateikimas įvairių tipų fizinių medžiagų teismo ekspertizės tyrimo ir analizės procesų metu): WI 003 Evaluation and interpretation of the results of forensic science examinations and analysis in the context of the case (Teismo ekspertizės tyrimo ir analizės rezultatų įvertinimas ir aiškinimas pagal bylos kontekstą) ir WI 004 Reporting results and conclusions from the forensic science examination and analysis, data exchange and the standardization of the documentation used for forensic purpose (Teismo ekspertizės tyrimo ir analizės ataskaitos rezultatai bei išvados, duomenų mainai ir teismo ekspertizėje naudojamų dokumentų standartizavimas).

Siekiant sudaryti galimybę suinteresuotoms šalims Lietuvoje dalyvauti teismo medicinos procesų standartizavimo veikloje, Lietuvos standartizacijos departamentas sudarė darbo grupę (toliau − LDG) „Teismo medicinos procesai“, kurios veikloje numatyta rengti šiuos Europos standartų projektus: WI 001 Crime scene, exhibit handling and control (Nusikaltimo vieta, daiktinių įrodymų surinkimas ir tyrimas), WI 002 Delivery of results through the processes of forensic science examinations and analysis of various types of physical material (Rezultatų pateikimas įvairių tipų fizinių medžiagų teismo ekspertizės tyrimo ir analizės procesų metu): WI 003 Evaluation and interpretation of the results of forensic science examinations and analysis in the context of the case (Teismo ekspertizės tyrimo ir analizės rezultatų įvertinimas ir aiškinimas pagal bylos kontekstą) ir WI 004 Reporting results and conclusions from the forensic science examination and analysis, data exchange and the standardization of the documentation used for forensic purpose (Teismo ekspertizės tyrimo ir analizės ataskaitos rezultatai bei išvados, duomenų mainai ir teismo ekspertizėje naudojamų dokumentų standartizavimas).

 

Tą paskatino Europos standartizacijos komiteto (CEN) 2012 m. gegužės 24 d sudarytas naujas technikos komitetas CEN/PC 419 „Teismo medicinos procesai“ (angl. k. Forensic Science Processes), kurį pasiūlė Lenkijos standartizacijos komitetas (PKN). Pirmasis CEN/PC 419 susirinkimas vyko 2012 m. spalio mėn. Varšuvoje. Jame dalyvavo 30 ekspertų iš įvairių CEN šalių narių. Šio komiteto pirmininku 4-ų metų kadencijai išrinktas Lenkijos Policijos centrinės kriminalinės laboratorijos direktorius (CLKP – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji) dr. Paweł Rybicki, o sekretore tapo CLKP Mokslo plėtros departamento atstovė Agnieszka Łukomska. CEN/PC 419 „Teismo medicinos procesai“ veikloje numatyta parengti Europos standartus, kurie turėtų apimti plačią procesų, nustatančių teismo medicinos procesų procedūras, grandinę: pradedant nusikaltimo vieta ir baigiant medžiagos ištyrimu bei analize, taip pat rezultatų tyrimu. Pirmenybė bus teikiama standartui, skirtam įrodymų nusikaltimo vietoje ir teismo medicinos duomenų surinkimo vadybai. Europos standartai padės sukurti bendrą požiūrį ir nustatys vienodus paslaugų reikalavimus teismo medicinos procesams visoje Europoje. Tikimasi, kad šio komiteto parengti standartai pagerins efektyvesnį nusikaltimų tyrimą ir veiksmingesnį bendradarbiavimą tarp paslaugų teikėjų, teisėsaugos ir teismų institucijų nustatant geros praktikos gaires. Pirmasis Europos standarto Crime scene, exhibit handling and control (Nusikaltimo vieta, daiktinių įrodymų surinkimas ir tyrimas) projektas bus svarstomas jau šių metų spalį vyksiančiame CEN susirinkime, o standartas turėtų būti išleistas 2015 m.

Lietuvos standartizacijos departamentas pakvietė suinteresuotas institucijas ─ Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrą, Lietuvos teismo ekspertizės centrą, Valstybinę teismo medicinos tarnybą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos nacionalinę vartotojų federaciją, Mykolo Romerio universitetą, Vilniaus universiteto Teisės fakultetą tapti laikinosios darbo grupės „Teismo medicinos procesai“ nariais ir dalyvauti rengiant Europos standartų projektus bei formuojant Lietuvos nuomonę dėl rengiamų Europos standartų. Išsamesnę informaciją teikia Ivona Krikštaponienė, tel. 279 1141, el.p. ivona.krikstaponiene@lsd.lt.