Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

2015-06-22 Vartotojų apsauga reikalauja efektyvesnių sprendimų

2015-06-22 Vartotojų apsauga reikalauja efektyvesnių sprendimų

Susirūpinusi dėl susidariusių sisteminių bankrotų atvejų turizmo įmonių srityje ir šildymo kainų pateikimo vartotojams informacijos skaidrumo, pagrįstumo ir susidariusių grėsmių vartotojų interesams Nacionalinė vartotojų konfederacija ( nuo šiol Vartotojų reikalų taryba ) parodė iniciatyvą, 2015 birželio 12d. organizavusi Seime konferenciją skirtą „Vartotojų interesų atstovavimo efektyvinimui“.

Vartotojų padėties šalyje ir jų problemų aptarimui (Seime įvyko konferencija) į konferenciją atvyko beveik 70 žmonių, atstovaujančių įvairias valstybės institucijas, vartotojams paslaugas teikiančias įmones, nevyriausybines vartotojų organizacijas.

Sveikinimo žodžius tarė aktyviai besidomintys vartotojų teisėmis ir jų padėtimi šalyje Seimo nariai A.Skardžius, E.Masiulis. Nacionalinės vartotojų konfederacijos prezidentė A.Armanavičienė savo pranešime konstatavo, kad daug kur vartotojų teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami vartotojo nenaudai, o valstybinės institucijos, kurių priedermė yra ginti vartotojų interesus, dažnai vengia tinkamai atlikti šį valstybės įpareigojimą. Ypač tai pasakytina apie turizmo ir energetikos sektorių vartotojus, kur ypač dažnai susiduriame su vartotojų teisių ir jų lūkesčių pažeidimais. A.Armanavičienė taip pat akcentavo geranoriško bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų trūkumą. Tam, kad bent iš dalies ištaisyti šią darbo spragą, ji pasiūlė Seime įsteigti Vartotojų komitetą arba komisiją.

Teisingumo ministerijos, Ūkio ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pranešimuose buvo daugiau akcentuojama šių institucijų kompetencija, darbo pasiskirstymas vartotojų teisių ir interesų srityse ir nuveikti darbai. Šių institucijų požiūriuose į vartotoją buvo pasigesta probleminio požiūrio į susiklosčiusią padėtį ir neišgirsta ką reikėtų padaryti jai gerinti.

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos energetikos eksperto R.Zabarausko pranešime buvo paliestos konkrečios problemos, su kuriomis susiduria šilumos vartotojai ir konkrečiais pavyzdžiais parodytos teisinio reguliavimo šioje srityje spragos. Pažymėta, kad nepakankamą vaidmenį šiame darbo bare atlieka Energetikos ministerija, o jos darbas daugeliu atvejų kvalifikuotinas kaip neveikimas. Priekaištų nusipelno ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, įteisinusi šilumos vartotojams nepalankias nuostatas. Be to, abi šios energijos vartotojams svarbios institucijos tarp savęs nėra aiškiai pasiskirsčiusios pareigomis ir atsakomybe, kas taip pat trukdo tinkamai ginti vartotojų interesus.

Paskutiniame pranešime Nielsen tyrimų kompanijos skyriaus vadovė A.Ivanauskienė pateikė įdomių faktų, palyginant vartotojų lūkesčius Lietuvoje, kitose Baltijos valstybėse ir Europoje.

Konferencijos dalis po pertraukos buvo skirta diskusijoms, kuriose buvo aptariami pranešimai, pareikšta kritika, teikiami pasiūlymai. Buvo pristatytas ir aptartas konferencijos rezoliucijos projektas, kuriame pasiūlyta visa eilė priemonių šalies vartotojų padėčiai gerinti, taip pat tobulinti valstybės institucijų darbą ir tarpusavio sąveiką bei bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis. Su konferencijoje pritartu rezoliucijos tekstu galima susipažinti www.vartotojuteises.lt.

Konferencijos dalyviai pritarė, kad tokie vartotojams skirti renginiai, dėl didelio aktualumo ne tik patiems vartotojams, bet ir verslo aplinkos gerinimui bei šalies ekonomikos vystymui, turėtų būti periodiškai rengiami kiekvienais metais. Buvo pasiūlyta speciali tema sekančiai konferencijai „Daugiabučių namų renovacija: pasiekimai ir problemos“.

Konferencijos organizatoriai ir Nacionalinė vartotojų konfederacija dėkoja visiems konferencijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir reiškia viltį, kad pradėtos tradicijos bus tęsiamos bendromis jėgomis. Pakviesta visas šalies vartotojų organizacijas prisijungti prie ateityje organizuojamų šios tematikos renginių.