Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Dėl kandidatų į VKEKK parinkimo

Dariui Čeledinui atsisakius kandidatuoti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininku, Premjerui atsirado galimybė atsižvelgti į Prezidento pageidavimą, kad Kainų komisija visų pirma turėtų atstovauti vartotojų interesams.
Kviečiame premjerą dar kartą įvertinti mūsų siūlymus dėl vartotojų atstovų vaidmens stiprinimo, dėl reikalavimų kandidatams į Kainų komisijos narius, dėl konkrečios kandidatūros į Komisijos pirmininko pareigas.

NACIONALINĖS VARTOTOJŲ KONFEDERACIJOS
LR DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ FEDERACIJOS
LIETUVOS NACIONALINĖS VARTOTOJŲ FEDERACIJOS
LIETUVOS VARTOTOJŲ ASOCIACIJOS
KAUNO BENDRUOMENĖS CENTRO „DAINAVA“
VAKARŲ LIETUVOS VARTOTOJŲ FEDERACIJOS
ŠIAULIŲ DAUGIABUČIŲ PATALPŲ SAVININKŲ ASOCIACIJOS

LR Ministrui Pirmininkui
p. Gediminui Kirkilui

Kopija:
LR Prezidentui
jo eksc. p. Valdui Adamkui,

LR Teisingumo ministrui
p. Petrui Baguškai

LR Ūkio ministrui
p. V.Navickui

PAREIŠKIMAS
DĖL KANDIDATŲ Į VKEKK PARINKIMO
2007 08 27

Dariui Čeledinui atsisakius kandidatuoti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininku, Premjerui atsirado galimybė atsižvelgti į Prezidento pageidavimą, kad Kainų komisija visų pirma turėtų atstovauti vartotojų interesams.
Kviečiame premjerą dar kartą įvertinti mūsų siūlymus dėl vartotojų atstovų vaidmens stiprinimo, dėl reikalavimų kandidatams į Kainų komisijos narius, dėl konkrečios kandidatūros į Komisijos pirmininko pareigas.
Lemiamu veiksniu diskusijose dėl Kainų komisijos formavimo turėtų būti tas faktas, kad tai yra pagrindinė Valstybės institucija turinti įgyvendinti Valstybės konstitucinę pareigą ginti vartotojų interesus monopolinėje energetikos sferoje. Nesant teisės aktais įtvirtintos kandidatų į Kainų komisijos narius parinkimo tvarkos, ir atsižvelgiant į tai, kad ši institucija turi atstovauti ir ginti visų Lietuvos žmonių – vartotojų interesus, siūlome Premjerui kandidatų parinkimą pavesti ne verslo interesus atstovaujančioms institucijoms (tokioms, kaip Ūkio ministerija, Energetikos taryba), o vartotojų interesus atstovaujančiai Vartotojų tarybai prie Teisingumo ministerijos į kurios sudėtį įeina tiek valstybės bei savivaldybės institucijų, tiek ir nevyriausybinių, vartotojų interesus atstovaujančių, organizacijų atstovai.
Parenkant kandidatus į Kainų komisijos narius siūlome vadovautis pirmiausia nepriklausomumo nuo energetikos verslo ir profesionalumo kriterijais, kurie išsamiau yra sufomuluoti mūsų 2007-06-22 pareiškime (1 priedas).
Mes dar kartą patvirtiname, kad tinkamiausiu kandidatu būti Kainų komisijos pirmininku yra energetikos reguliavimo ekspertas, energetikos srities mokslų daktaras - Vygintas Sidzikauskas, turintis įvairiapusią virš 30 metų energetikos inžinieriaus, vadybininko, reguliuotojo patirtį ir nesusijęs su energetikos verslo struktūromis (išsamiau žr. mūsų 2007-08-13 pareiškime, 2 priedas).
Parinkta pagal senąją tvarką dabartinės sudėties Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija savo darbais, neveikimu ir „pasiekimais“ sukompromitavo save ir kompromituoja Valstybę.
Štai tik kai kurie šios institucijos „pasiekimai“:
1.Nepateisinamai aukštos elektros energijos kainos vartotojams.
2.Netvarka su šilumos, karšto ir šalto vandens apskaita Lietuvos daugiabučiuose namuose
Ši netvarka pasiekta:
2.1 Komisijos neveikimu ir savo pareigų neatlikimu, kurio rezultatas buvo ekonominis vartotojų prievartavimas patiems įsirengti karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisus butuose, nors Vyriausybės nutarimu tokia pareiga dar 1997 m. buvo nustatyta tiekėjams;
2.2. Komisijos neveikimu ir toleravimu situacijos, kai daugiabučiuose namuose dalyje butų karšto ir šalto vandens skaitikliai visai nėra įrengti, o jeigu vartotojai juos patys
įsirengė, jie nėra tinkamai eksploatuojami: neprižiūrimi, neremontuojami, metrologiškai netikrinami, sugedus nepakeičiami (nors visa tai taip pat yra tiekėjų pareigos);
2.3. Vyriausybė dar 1997 metais priėmė tinkamus sprendimus dėl visų rūšių energijos: šilumos, karšto ir šalto vandens, elektros, sunaudojamų daugiabučių namų butuose apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo, tačiau ekonominius svertus šio nutarimo įvykdymui turėjo numatyti ir įgyvendinti Kainų komisija. Tačiau dėl šilumos, karšto ir šalto vandens ji to nepadarė.
Šios netvarkos rezultatai:
2.4. nesibaigiančios karšto vandens cirkuliacijos daugiabučiuose namuose arba, taip vadinamo „gyvatuko“ mokesčio vasaros laikotarpiu problemos;
2.5. vartotojų permokėjimas už būsto šildymą daugiabučiuose namuose šildymo sezono metu.

3.Kategoriškas atsisakymas ginti vartotojų interesus, tiek nustatant energijos kainas vartotojams, tiek sprendžiant vartotojų ginčus su tiekėjais. Pastaruoju atveju Kainų komisijos nariai demonstruoja nesugebėjimą perskaityti ir suvokti tos pačios Komisijos anksčiau priimtus teisės aktus.

Mes, Lietuvos vartotojai, rinkėjai daugiau nebenorime neginančios vartotojų interesų Kainų ir Energetikos Komisijos!

PRIEDAI:

  1. Grupės NVO 2007-06-22 pareiškimas.
  2. Grupės NVO 2007-08-13 pareiškimas.


Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos,
Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų federacijos
Lietuvos vartotojų asociacijos,
Kauno bendruomenės centro „Dainava“,
Vakarų Lietuvos vartotojų federacijos,
Šiaulių daugiabučių namų patalpų savininkų asociacijos vardu
Nacionalinės vartotojų konfederacijos prezidentas Kornelijus Papšys