Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Dėl skundų nagrinėjimo ne teisme tvarkos

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkui V. Jankauskui

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos pirmininkui V. Jankauskui
2007 05 08

DĖL SKUNDŲ NAGRINĖJIMO NE TEISME TVARKOS

Mūsų nuomone, labai svarbu, kad tvarkoje būtų nurodyta, jog, spręsdama ginčus, Kainų komisija gina pažeistus vartotojų interesus (tas dabar yra įrašyta jų nuostatuose).
Atkreipiame dėmesį, kad ruošiama tvarka turėtų apimti ir buitinius vartotojus, kadangi esamo naujame Vartotojų teisių apsaugos įstatyme reglamentavimo nepakanka tinkamam buitinių vartotojų skundų išnagrinėjimui.
Tame pačiame dokumente turėtų būti reglamentuota tvarka, kaip priimamos Kainų komisijos išvados, kai vartotojas ar teismas kreipiasi dėl tokios išvados (tokia vartotojo teisė numatyta naujame Vartotojų įstatyme).
Atkreiptinas dėmesys į tam tikrą koliziją Vartotojų teisių apsaugos įstatyme dėl vartotojų ginčų sprendimo: viena vertus, institucija gali nutraukti ginčo nagrinėjimą, jei ginčo šalis kreipėsi į teismą, kita vertus ji privalo ginčo šalies (t.sk. vartotojo) ar teismo prašymu teikti išvadą byloje. Todėl vartotojui tampa problematiška pakartotinai kreiptis į Komisiją dėl to paties ginčo.
Nesant aiškumo Įstatymo normose, šias kolizijas reikėtų spręsti sekančiai:

  1. Šioje tvarkoje reiktų ne tik deklaruoti, kad laikomasi rungimosi, operatyvumo ir skaidrumo principų, bet ir numatyti priemones juos įgyvendinti (pvz. kaip galima įgyvendinti rungimosi ir skaidrumo principus, jei tvarkoje nesilaikoma elementarių proceso teisės normų - kartu su pranešimu apie posėdį vartotojui nepersiunčiamas verslininko atsiliepimas ginčo byloje, ir pan.).
  2. Be to, tvarkoje turėtų būti perkelti ir kiti principai iš Commission Recommendation of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes (98/257/EC), ypač kolegijos, nagrinėjančios ginčą, nepriklausomumo principas.

Šioje tvarkoje reikia atsisakyti pasenusios terminijos. Vartotojų apsaugos įstatyme Seimas atsisakė sąvokos išankstinė skundų nagrinėjimo tvarka ir taiko vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Žodis - „išankstinė“ yra klaidinantis, neatitinkantis šios procedūros esmės, ir jo atsisakyta.
Tikimės, kad atsižvelgsite į mūsų pasiūlymus, nes manome, kad tik tada yra tikslinga teikti detalesnius pasiūlymus.A. Glodenis, 2166834//867244808