Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-804(3*) (svarstymo tęsinys)

Darbotvarkės 1-8 klausimas – Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-804. Pranešėjas P.Vilkas kalbės Ekonomikos komiteto vardu. Svarstymo tęsinys.

E.KLUMBYS. Gerbiamieji kolegos, iš tikrųjų tam tikra prasme stebina, kaip Seimo vadovybė organizuoja Seimo darbą. Va, dabar po ilgų delsimų, dvejonių yra pateiktas Šilumos įstatymas, labai diskutuotinas, keliantis labai daug diskusijų. Jisai pateiktas tada, kai jau prasidėjęs šildymo sezonas, vadinasi, jau šį sezoną mes žaidžiame pagal senąsias taisykles. Kodėl dabar taip forsuojama ir ketvirtadienį numatytas priėmimas, kai mes galėtume labai rimtai šitą įstatymą dar pasvarstyti?
Dabar aš noriu pasakyti dar vieną dalyką. Viskas yra atiduota į šios komisijos (Kainų ir energetikos komisijos) rankas, tačiau savivaldybė yra atsakinga už tai, kas vyksta jos teritorijoje. Jinai pati neturi visiškai jokios įtakos nustatant šilumos kainą jos teritorijoje gyvenantiems žmonėms, kaip normaliai turėtų būti sutvarkyta, kad pati savivaldybė turėtų priimti sprendimus dėl šilumos kainų. Tai yra jos atsakomybė, nes tai susiję su socialinėmis kompensacijomis, su didžiuliais valstybės finansiniais įsipareigojimais.

B.VĖSAITĖ . Sakyčiau, pagrindiniai dalykai tokie. Tiekiant šilumą siūloma nustatyti, kad tai atvejais, kai nepriklausomas šilumos gamintojas yra vienintelis ar vienas arba keli nepriklausomi gamintojai gamina daugiau kaip 50% šilumos vienoje centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje, jiems privaloma šilumos gamybos kainodara yra taikoma kaip ir kitoms šilumos tiekimo įmonėms. Taigi panaikinamas piktnaudžiavimas. Jeigu butų savininkai nusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens priežiūros sistemos prižiūrėtoją pasirinkti ir dėl to nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks prižiūrėtojas bus pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas, nes anksčiau nebuvo aišku, kas užsiima šia veikla.
Dėl daugiabučių namų šildymo. Nustatoma, kad šilumos vartotojas, pakeitęs buto ar patalpų šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, turi teisę nutraukti šilumos ar karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. O būtent patalpų šildymo būdas keičiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka, rekonstruojant pastatą, tai yra inžinerines sistemas. Taigi pačiame įstatyme panaikintos išskirtinės sąlygos šilumos tiekėjams ir, laikantis aplinkosauginių reikalavimų, rinkos dalyvių santykiai reguliuojami civiliniu teisiniu aspektu, konkurencijos, aplinkos apsaugos normomis. Įtvirtinta nuostata, kad šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo šildymo pradžios ir pabaigos, aišku, nepažeidžiant higienos normų. Pagerintos sąlygos šilumos vartotojams patiems pasirinkti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros funkcijas vykdančius asmenis. Savivaldybės skatinamos finansiniais ištekliais prisidėti prie šilumos sistemų ir pastatų renovavimo. Kai kurios jau tą daro ir be šio įstatymo, bet, tiesą sakant, ir įstatyme įtvirtinta nuostata. Įstatymas papildomas nauju straipsniu „Vartotojų informavimas“. Vartotojai iš tikrųjų gauna išsamesnę informaciją.

H.ŽUKAUSKAS. Šiaip sveikinu šiandien Seimą, kuris po visokių komisijų, diskusijų pagaliau pradeda svarstyti labai svarbų Šilumos įstatymą. Perėjo prie svarstymo stadijos. Aš galbūt priminsiu, kad praeitoje Seimo kadencijoje didelės diskusijos ir pykčiai virė, kai priiminėjome dabartiniu metu galiojantį įstatymą. Buvo sudaryta darbo grupė, kuri jau 2005 metais buvo parengusi šį projektą. Šiandien turime 2007 metų pabaigą ir pagaliau šis projektas kažkaip rado galimybę pamatyti dienos šviesą ir būti pateiktas jūsų teismui.
Bet iš esmės, kai pasižiūri į priimtus pasiūlymus, į nepriimtus pasiūlymus, iš esmės galima pasakyti, kad šis įstatymas, palyginti su tuo, kuris galioja dabar, yra tikrai gerokai pažengęs į priekį. Kodėl pažengęs į priekį? Todėl, kad daugiau dėmesio skirta vartotojams.

A.ENDZINAS.Kalbant apie trūkumus arba per didelius įgaliojimus, kaip sakė gerbiamasis E.Klumbys, suteikiamus vienai institucijai, tai yra Kainų ir energetikos inspekcijai, reikėtų iš dalies su juo sutikti, reikėtų atskiro įstatymo, kuris apibrėžtų kainų ir energetikos veiklos ribas nuo iki.

H.ŽUKAUSKAS. Esmė labai paprasta. Šiuo metu Šilumos tiekėjų asociacija iš visų šilumos įmonių gauna 0,015% mokestį nuo apyvartos ir jį naudoja užsiimdama lobizmu, t. y. dalyvaudama teismuose, rengdama įstatymus ir t. t. Mano pasiūlymas yra susijęs su sąlygų suvienodinimu, tai yra šilumos vartotojai turi gauti tokią pačią sumą. Ji bus mokama nuo šilumos teikėjų apyvartos. Suma turi būti lygiai tokia pati – 0,015%. Manau, visi turėtumėte pritarti, nes šilumos vartotojai taip pat turi teisę turėti šiek tiek lėšų ginti savo teisėms teisme ir atstovauti jums, gerbiamieji šilumos vartotojai. Ačiū. Siūlau pritarti mano pasiūlymui.

P.VILKAS. Gerbiamieji kolegos, vartotojams turėtų būti nepriimtina padidinti ir taip dideles šilumos sistemos priežiūros kainas. Be to, norėčiau pasakyti: kodėl šilumos vartotojai turėti išlaikyti vartotojų teises ginančias organizacijas, kurių paskirtis – ginti ne tik šilumos, bet ir energijos, dujų, elektros ir vandens paslaugų ir prekių vartotojus? Be to, manau, kad vartotojų teises ginančių organizacijų finansavimas turėtų būti reglamentuojamas kituose teisės aktuose, o ne čia. Komitetas tam nepritaria.

PIRMININKAS. Dėkoju. Ar dėl motyvų kas nors nori kalbėti? Matau, kad nelabai veikia technika. B.Vėsaitė – nuomonė prieš.

B.VĖSAITĖ. Gerbiamieji kolegos, iš tikrųjų siūlyčiau nepritarti Seimo nario H.Žukausko siūlymui, nes, kaip išdėstė stovintis tribūnoje, tai didina vartotojui šilumos kainą. Iš tikrųjų mes turėtume rasti kitus nevyriausybinių organizacijų finansavimo šaltinius, o ne šį, juo labiau kad ne visos vartotojų organizacijos tam pritaria. Siūlau balsuoti prieš.
Balsavo 30 Seimo narių. Už – 7, prieš – 9, susilaikė 14. Pasiūlymui nepritarta.

P.VILKAS. Gerbiamieji kolegos, gerbiamasis kolega K.Glaveckas siūlo papildyti 5 straipsnį 2 ir 3 dalimis ir išdėstyti taip, kad jeigu savivaldybės kontroliuojamose šilumos gamybos ir tiekimo įmonėse sudaromos stebėtojų tarybos, tai šilumos vartotojų teises ginančios organizacijos ir institucijos turi teisę siūlyti savo atstovus į šių įmonių stebėtojų tarybas.
Gavusios pasiūlymus, savivaldybės užtikrina šių organizacijų, institucijų atstovavimą stebėtojų tarybose. Šio įstatymo vykdymo priežiūrą pavesti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai bei Teisingumo ministerijai.
Gerbiamieji kolegos, teikiamas pasiūlymas išvis prieštarauja Akcinių bendrovių įstatymui. Atsiranda interesų konfliktas tarp Vartotojų teisių gynimo ir Stebėtojų tarybos narių. (…) narių pareigų vykdymas. Mano manymu, kad tikrai čia yra nepriimtina, ir komitetas nepritaria šiam pasiūlymui.

B.VĖSAITĖ. Gerbiamieji kolegos, iš tikrųjų šio straipsnio vykdymo priežiūrą pavesta vykdyti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai prie Teisingumo ministerijos, kuri ir vykdo šią priežiūrą. Mes galime turėti kelias vartotojų tarybas, neaišku, kuriai pavesti. Be to, prieštarauja kitiems teisės aktams. Pasisakau prieš.
Balsavus 36, 12 – už, 6 – prieš, 18 susilaikė. Pasiūlymui nepritarta.

H.ŽUKAUSKAS. Labai ačiū. Pasiūlymas yra labai paprastas, kad sudarant šilumos tarybą nebūtų praleistos vartotojų teises ginančios nevyriausybinės organizacijos. Dėl to aš po organizacijų dar padariau šį patikslinimą ir komitetas tam neprieštaravo. Ačiū.

PIRMININKAS. Nes aš matau B.Vėsaitė prieš šį siūlymą. (Balsai salėje) Gerai. Ar gali tada bendru sutarimu ir Seimas pritarti kolegos H.Žukausko pasiūlymui, iš esmės patikslinančiam šį straipsnį? Nėra prieštaravimų. Pritarta atitinkamai pakeisti, kaip siūlo kolega H.Žukauskas, 6 straipsnio 1 dalį.

P.VILKAS. Mano pasiūlymo esmė yra ta, kad jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, kol vartotojai pasirenka šildymo metodą, taikomas atitinkantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus metodas.