4. Prekybos ir paslaugų įmonių sertifikavimo programos – „VARTOTOJAMS ATSAKINGAS VERSLAS“ (VAV) taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Prekybos ir paslaugų įmonių sertifikavimo programos „Vartotojams atsakingas verslas“ (toliau VAV) tikslas – įvertinti ar įmonė vartotojams/klientams teikia visapusišką ir sąžiningą informaciją numatytą, teisės aktuose. Sertifikavimo programa VAV taikoma tradicinės prekybos, įvairių paslaugų teikimo vietoms, gamintojams, turintiems tiesioginę atsakomybę prieš vartotojus ir netaikoma elektroninėms parduotuvėms.

1.1. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (toliau LNVF)- nevyriausybinė pelno nesiekianti vartotojų organizacija, įkurta 2000 metais :

1.1.1. Siekdama paskatinti įmonės pilna apimtimi vykdyti įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas dėl vartotojų informavimo;

1.1.2. Stiprindama vartotojų interesų apsaugą, skatindama atsakingą verslą bei sąžiningo verslo konkurenciją;

1.1.3. Remiantis Vartotojų teisių direktyva 2011/83/EC,  2013/11/ES direktyva  dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Produktų saugos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Paslaugų įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklių, Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, Lietuvos Aukščiausio Teismo praktika, ISO 26000 „Socialinės atsakomybės gairių“ ir kitų teisės aktų bei standartų nuostatomis; 

1.1.4. Sukūrė ir vykdo sertifikavimo programą – „Vartotojams atsakingas verslas“.

2. VAV sertifikavimo programos dalyviai

2.1. Atsakingą verslą vykdančios prekybos, gamybos, transporto ir įvairių paslaugų teikimo įmonės, kurios turi tiesioginius kontaktus su vartotojais ar savo produkcija bei paslaugomis tiesiogiai atsako prieš vartotojus, kurios siekia atitikti VAV sertifikavimo programos nuostatas;

2.2. Jei sertifikuojamos ne visos tinklui priklausančios parduotuvės, sertifikatą (ženklą) gauna tik sertifikuota parduotuvė.

3. Įmonės veiklos vertinimo kriterijai

3.1. Užtikrinamas vartotojų informavimas apie jų teises,

3.2. Vykdoma sąžininga komercinė veikla,

3.3. Tinkamai informuojama apie nesaugius produktus,

3.4. Vartotojų skundai sprendžiami atsižvelgiant į teisėtus jų reikalavimus,

3.5. Užtikrinama iš vartotojų gautų asmens duomenų apsauga,

3.6. Teikiama parama vietos bendruomenėms.

4. Kriterijų įgyvendinimo priemonės

4.1. Užtikrinamas vartotojų informavimas apie jų teises.

Vartotojui suteikiama gerai prieinama informacija raštu, o papildomai – ir vizualiomis priemonėmis (video ar TV monitoriuose), garso įrašais garso įrenginiuose ir informavimo priemonėse, o, paprašius, ir žodžiu;

4.1.1. Vartotojams gerai prieinamoje ir matomoje vietoje yra iškabinta informacinė lenta su aktualia informacija vartotojams. NVK išduoda A3 arba A4 formato (priklausomai nuo patalpos dydžio) informacinį plakatą – „Tai, ką turi žinoti kiekvienas vartotojas“. Šis plakatas yra pakabinamas informacinėje lentoje. Informacinė lenta yra privaloma sertifikato įgyvendinimo sąlyga.

4.1.2. Jei pagal veiklos pobūdį nėra galimybės pakabinti informacinės lentos, tada vartotojams suteikiama informacija žodžiu, kad rašytinės informacijos dėl vartotojų teisių, teirautis pas paslaugos teikėją;

4.1.3. Informacija apie vartotojų teises bei aktualijas vartotojams pateikiamos ir kitomis priemonėmis (ne mažiau, kaip keturios pasirinktos priemonės), kurios aprašomos paraiškoje:

Spausdinti leidiniaiInformacija QR koduose
Informacija prie kasųVAV programos rekomenduotų tekstų  informacija elektroninėse svetainėse
Informacija ant kasos kvitų ir bilietųInformavimo kampanijos medijoje
Garsinė, vizualinė, video informacija.Informaciniai plakatai, lankstinukai.
Informaciniai stendai,  reklama ant vežimėlių, stovų.Informacija ir garsiniai, vizualiniai tekstai monitoriuose.  
Seminarai ir teminiai darbuotojų mokymaiKitos priemonės.  

4.2. Vartotojų skundai sprendžiami atsižvelgiant į teisėtus jų reikalavimus:

4.2.1. Įmonė imasi prevencinių priemonių tam, kad būtų išvengta skundų;

4.2.2. Įmonė naudoja taikaus susitarimo pagrindu pagrįstus metodus, alternatyvias ginčų ir konfliktų sprendimo ir kompensavimo procedūras. Vartotojams šios procedūros yra teikiamos nemokamai;

4.2.3. Įmonėje yra parengta, patvirtinta ir viešai prieinama skundų nagrinėjimo tvarka;

4.2.4. Informacinėje lentoje yra nurodyti vartotojų teisių apsaugos tarnybų kontaktai.

4.3. Tinkamas informavimas apie nesaugius produktus:

4.3.1. Įmonėje yra parengta, patvirtinta  vartotojų informavimo apie nesaugių produktų išėmimo iš rinkos tvarka.

4.4.    Vykdoma sąžininga komercinė veikla:

4.4.1. Nėra įtraukta į valstybinių ir nevalstybinių institucijų ar organizacijų įmonių sąrašus, kaip vengiančios taikiai spręsti pagrįstus vartotojų skundus.

4.4.2. Nėra pagrįstai viešai žinomos neigiamos informacijos apie įmonę.

4.5.   Užtikrinama iš vartotojų gautų asmens  duomenų apsauga:

4.5.1. Gerbia vartotojo asmeninio gyvenimo neliečiamumą ir užtikrina asmens duomenų apsaugą;

4.5.2. Vartotojo asmeniniai duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims;

4.5.3. Asmeniniai vartotojų duomenys naudojami tik vartotojui sutikus ir vykdomi verslo tikslais;

4.6. Teikiama parama visuomeninėms organizacijoms ir vietos bendruomenėms:

4.6.1. Bendradarbiauja su vietos bendruomene ir/ar kitoms visuomeninėms organizacijoms bei remia jų veiklą siekiant užtikrinti subalansuotą visuomenės vystymąsi.

5. VAV įmonių sertifikavimas

5.1. Įmonė, siekianti atitikti VAV programos reikalavimams, el. paštu (konfederacija@vartotojai.eu) atsiunčia užpildytą paraiškos formą.

 VAV sertifikavimo dokumentų formos yra pateiktos www.vartotojuteises.lt/VAVsertifikavimas;

5.2. Įvykdžius 5.1. punktą, paraiška ne ilgiau nei penkių darbo dienų laikotarpyje yra užregistruojama VAV duomenų bazėje ir apie tai pranešama įmonei jos nurodytu elektroninio pašto adresu;

5.3. NVK įmonei pateikia pasiūlymą dėl kainos ir sertifikavimo sąlygų.

5.4. Derinamos sutarties sąlygos. Pasirašoma sertifikavimo sutartis.

5.5. Įmonė sumoka NVK -ai sertifikavimo mokestį.

5.6. Įvertinama informacija, esanti paraiškoje, atliekamas prekybos, gamybos ar paslaugų vietos apžiūros ir įvertinimo aktas. Įmonei pateikiamos rekomendacijos dėl atitikimo VAV programos reikalavimams;

5.8. Įmonei įgyvendinus rekomendacijas, suteikiamas VAV sertifikatas;

5.9. Kiekvienai prekybos ar paslaugų tiekimo vietai išduodamos VAV ženklo  informacinės ir reklaminės priemonės;

5.10. NVK rekomenduoja sertifikuojamos įmonės atstovus aktyviai bendradarbiauti įmonės vertinimo procese siekiant, kad įmonė atitiktų programos vertinimo kriterijus.

6. VAV sertifikavimo sutarties įgyvendinimo stebėsena

6.1. Pagrindinė atsakomybė už VAV laikymąsi tenka pačiai įmonei. VAV programos  pažeidimo atveju įmonė privalo dėti visas pastangas, kad nebūtų pažeistos VAV programos nuostatos;

6.2. Įmonė skiria darbuotoją, kuris atsakingas už VAV programos įgyvendinimą bei bendradarbiavimą su NVK;

6.3. NVK per savo įgaliotus atstovus apskrityse vykdo stebėseną, kaip įmonė laikosi VAV Sertifikavimo sutarties sąlygų ir ženklo naudojimo taisyklių.

7. VAV sertifikavimo kaina

7.1. VAV paslaugos mokestis susideda iš Registravimo ir Sertifikato kainų;

7.2. Registravimo kaina – 100 Eur. (vienai prekybos ar paslaugų teikimo vietai). Gavus LR Teisingumo ministerijos paramą programos vykdymui, registravimo mokestis 2019 metais netaikomas;

7.3. Sertifikavimo mokestis – priklauso nuo parduotuvių/paslaugų teikimo vietų skaičiaus, apyvartos, sertifikavimo laikotarpio, todėl sertifikavimo mokestis nustatomas įvertinus paraišką.

7.4. VAV Registravimo ir Sertifikavimo mokesčiai pervedami į Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos sąskaitą: kodas 295702240, banko sąskaita  LT787044060008087136, AB SEB bankas;

7.5. Už VAV registravimą ir sertifikavimą surinkti mokesčiai panaudojami VAV programos viešinimo, reklaminių, informacinių priemonių gamybai, VAV programos administravimui, konsultavimui, priežiūros ir švietimo priemonių informacijos paruošimo ir gamybos išlaidoms, viešiesiems ryšiams ir informacijai žiniasklaidoje.

8. VAV sertifikato galiojimas

8.1. VAV sertifikato galiojimo trukmė – nuo 1 iki 5 metų (priklausomai nuo įmonės pasirinkimo) ir, pasibaigus sertifikato galiojimui,  jeigu įmonė nepriekaištingai vykdo visus VAV programos vertinimo kriterijų įsipareigojimus, gali kreiptis į NVK dėl dalyvavimo VAV programoje pratęsimo ir naujos sutarties pasirašymo;

8.2. VAV sertifikato galiojimas pratęsiamas įmonei pateikus prašymą ir įvykdomas likus 30 d. iki sertifikavimo termino pabaigos supaprastinta tvarka;

8.3. VAV sertifikatas nustoja galiojęs, jei pažeidžiamos Sertifikavimo sutarties sąlygos.

9. Intelektinė nuosavybė

9.1. Visos teisės į VAV sertifikavimo programą yra saugomos. VAV programa negali būti viešai platinama be išankstinio raštiško LNVF sutikimo.

9.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami šioje programoje yra LNVF nuosavybė.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Įmonė, pateikdama paraišką VAV sertifikatui gauti, sutinka su šiomis VAV taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat suteikia teisę NVK iš įmonės gautą informaciją naudoti informaciniais ir edukaciniais  tikslais;

10.2. NVK pasilieka teisę koreguoti šių taisyklių sąlygas ir/ar terminus, nekeičiant jau su VAV sertifikuotomis įmonėmis pasirašytų sutarčių;

10.3. Pasikeitus vartotojų teisių apsaugos įstatymų esminėms nuostatoms dėl vartotojų informavimo bei atsiradus poreikiui pakeisti informaciją, NVK turi teisę keisti VAV sutarties sąlygas;

10.4. NVK įsipareigoja VAV sertifikatą gavusias įmones informuoti apie VAV programos pasikeitimus NVK svetainėje www.vartotojuteises.lt ir elektroniniu adresu nurodytu VAV sertifikavimo sutartyje.