Apie

Nacionalinė vartotojų konfederacija (toliau NVK) įkurta 2003 metais. NVK – nacionalinė vartotojų organizacija, vienijanti Lietuvos vartotojų organizacijas dirbančias įvairiose srityse susijusiose su informavimu, konsultavimu, vartotojų-piliečių švietimu, viešo intereso atstovavimu valstybės ir savivaldybių institucijose bei viešo intereso gynimu teismuose.

Konfederacijos misija – nacionaliniu mastu vienyti Lietuvos vartotojų organizacijas, atstovauti joms bei skatinti Konfederacijos narių veiklą bei partnerystę, siekti palankių sąlygų vartotojų organizacijų stiprėjimui, formuoti naujo tipo atsakingų vartotojų bendruomenę.
Pagrindinis Konfederacijos tikslas – nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti Lietuvos vartotojų ir vartotojų teises ginančių organizacijų interesams valstybės institucijose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje, tenkinti kitus viešuosius interesus.

Nacionalinės vartotojų konfederacijos įstatai

NVK dalyvauja įvairių darbo grupių ir tarybų darbe.

Organizacija turi 14 metų projektų valdymo patirtį:

Projektinė veikla (tik svarbesni projektai):

1. 2018-2019 m.

Priemonė Visuomenės nepakantumo korupcijiai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/pasiulymu-del-lr-nvo-isitraukimo-i-viesaja-politika-gerinimo-lr-centrines-valdzios-sprendimu-priemejams-sukurimas

Projektas – „Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo LR centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas“ yra skirtas padidinti NVO dalyvavimą viešajame valdyme. Projekto tikslas – Parengti siūlymus centrinės valdžios sprendimų priėmėjams dėl teisės aktų, reglamentuojančių LR NVO ir viešąjį valdymą, tikslu pagerinti NVO galimybes dalyvauti viešojoje politikoje.Projekto veiklos: parengta studija „Baltosios knygos dėl paramos visuomeninei veiklai Lietuvos Respublikoje metmenys“; atliktas Lietuvos Respublikos viešųjų paslaugų rinkų tyrimas paslaugų gavėjo ekonominės perspektyvos požiūriu; parengtas Dokumentų paketas Nr. 1 – centrinės valdžios sprendimų priėmėjams pasiūlymų dėl Programos uždavinio „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje“ taikant ES sutarties skaidrumo principą teisės aktų projektų paketas; parengtas Dokumentų paketo Nr. 2– centrinės valdžios sprendimų priėmėjams pasiūlymų dėl Programos uždavinio „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje“ taikant ES sutarties subsidiarumo principą teisės aktų projektų paketas; Viešųjų konsultacijų ir apvaliųjų stalų renginiai (10 renginių) siekiant gauti pasiūlymus iš suinteresuotų vietos savivaldos ir centrinės valdžios atstovų dėl Projekte sukurtų priemonių taikomumo sprendžiant Programos uždavinio „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje“ taikant ES sutarties skaidrumo ir subsidiarumo principus; Konferencijos LR Seime (2 konferencijos) – sprendimų priėmėjams ir NVO atstovams pristatyti Projekto veiklų dėka sukurtus teisinių priemonių, skirtų gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje, projektus. Rezultatas -Parengti 2 Teisės aktų dokumentų pasiūlymų paketai ir pateikti kompetentingai valstybės ir savivaldybės institucijai ar įstaigai, dėl viešojo valdymo sprendimų. Projektą įgyvendins pareiškėjo ir partnerių specialistai ir išoriniai ekspertai.

2. 2015m. Iki dabar. Nacionalinė vartotojų konfederacija bendradarbiaudama su Europos Komisija įgyvendino skundų registravimo, klasifikavimo sistemos projektą (Grant Agreement Nr.17.020100/14/698425 – Complaints Data Transfer Commitment S12.698425), ir sukūrė svetainę – www.vartotojuskundai.lt. Joje vartotojų skundai yra surenkami, viešinami, siunčiami atitinkamoms įmonėms, reikalui esant atitinkamoms valstybinėms institucijoms bei Europos Komisijai.

Daugiau informacijos: http://www.vartotojuskundai.lt/.

Svetainėje vartotojams yra pateikta ši informacija:

Svetainės ir skundų nauda vartotojams: http://vartotojuskundai.lt/nauda-vartotojams

Skundų stebėsenos svarba: http://vartotojuskundai.lt/skundu-stebesenos-svarba

Nauda verslui: http://vartotojuskundai.lt/nauda-verslui

Vartotojo vadove aprašyta, kaip rašyti skundą šioje svetainėje ir kokie teisės aktų reikalavimai: http://vartotojuskundai.lt/vartotojo-vadovas

Pateikta skundo pateikimo tvarka – kategorijos bei kita informacija: http://vartotojuskundai.lt/skundo-pateikimas

Galimybė vartotojams pateikti pasiūlymus, pastabas, klausimus: http://vartotojuskundai.lt/pateikimas-pasiulymas

Pateikti patarimai vartotojams: http://vartotojuskundai.lt/patarimai

Skundo pateikimo forma (http://www.vartotojuskundai.lt/skundo-pateikimas):

3. 2017 m. Nacionalinė vartotojų konfederacija įgyvendino LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo programą“, kuriant Piliečių informavimo centrus (FB”Piliečių informavimo centrai”).

Buvo įkurta 10 piliečių informavimo centrų (PIC), apmokyti PIC koordinatoriai, buvo pradėtas piliečių informavimas ir konsultavimas apie valstybės, savivaldybės ar jų kontroliuojamų juridinių asmenų funkcijas, teikiamas paslaugas, vartotojų teises, jų interesų gynimą.

Projekto tikslas – sustiprinti Nacionalinės vartotojos konfederacijos narių/organizacijų institucinius gebėjimus, sprendžiant viešojo sektoriaus klausimus: bus sukurta piliečių informavimo centro (PIC) mokymo ir praktinės veiklos įgyvendinimo metodika, suburtos savanorių ir regioninių projekto dalyvių komandos, pasirengta darbui pagal parengtą metodiką, surengta 15 seminarų tikslinėms grupėms 3 skirtingomis temomis 5 regionuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Seminarai buvo skirti pasiruošimui dalyvauti valdymo procesuose, sprendimų priėmime, vykdyti advokaciją. Dalyviai įgavo bendrų žinių apie vartotojų teises, pareigas, piliečių teisių ir interesų gynimo būdus, viešųjų paslaugų perdavimą; kiti skirti vartotojų politikai įtaką siekiančių daryti nevyriausybinių organizacijų veiklos „formai“, t.y., dalyvaujančių organizacijų bei jų tinklo instituciniam stiprinimui.

10-je Vilniaus, Kauno, Kauno rajono, Klaipėdos, Mažeikių, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Trakų, Alytaus savivaldybių įsteigtuose piliečių informavimo centruose (PIC), piliečiai, vartotojai gavo informaciją, konsultacijas, advokaciją vieno langelio principu.

Buvo organizuojami susitikimai su nacionalinės valdžios institucijų atstovais vartotojų aktualijų klausimais: Valstybinės Vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, savivaldos atstovais, Seimo nariais.

4. Programa „Vartotojų konsultavimas ir jiems skirtos informacijos sklaida Lietuvoje“, 2007. Programa skirta informavimui ir konsultavimui vartotojų teisių apsaugos klausimais Lietuvos regionuose, apimant socialinę atskirtį patiriančius asmenis. Daugiau informacijos: https://vartotojai.eu/lt/Projektine-veikla/Elektros-tarifai/Pazyma-del-Lietuvos-tarpiniu-vartotoju-elektros-energijos-tarifu

5. Statybos įstatymo pakeitimo projekto parengimas užtikrinant neteisminį vartotojų ginčų nagrinėjimą, atsižvelgiant į Lietuvos ir ES institucijų patirtį, 2008-2009. Pasiūlytas naujas teisinis reguliavimas, kuriuo siekiama spręsti nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutarties kvalifikavimo klausimą, tobulinti Preliminariosios sutarties teisinį institutą, spręsti pagrindinės sutarties atitikimo civilinės teisės principams užtikrinimo problemą, užtikrinti vartotojų teisių ir interesų apsaugą sprendžiant ginčus ne teisme. Daugiau informacijos: https://vartotojai.eu/lt/Projektine-veikla/Statybos-istatymo-dalinio-pakeitimo-istatymo-projekto-parengimas

6. MOVINT2 – mobilūs telefonai ir internetas, 2007. Projekto metu atlikta ES direktyvų bei Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių informacinių komunikacinių technologijų vartojimą, paiešką ir analizė; Parengtas mobiliųjų telefonų ir interneto vartojimo tyrimas trijose projekto partnerių šalyse, ypatingą dėmesį atkreipiant į tas gyventojų grupes, kurie gali turėti šiuolaikinių informacinių technologijų vartojimo sunkumų; Tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys vartotojai. Daugiau informacijos: https://vartotojai.eu/lt/Projektine-veikla/MOVINT2/MOVINT2-mobilus-tefefonai-ir-internetas

7. Capacity building in consumer testing and magazines in new member states (ICRT). Žurnalas vartotojams „Kuris?“(Vartotojų naujienos), 2006-2008. Žurnalo tikslas – pateikti išsamius elektronikos ir buitinių prietaisų testus.

8. Nacionalinė vartotojų konfederacija (toliau NVK) buvo ( 2011-2015) ES projekto – „Būkime sąmoningesni!“(Generation Awake) koordinatorė Lietuvoje. http://www.generationawake.eu/lt/kampanija/rc497mc497jai/.

Tai Europos Komisijos visuomenės informavimo apie tausų išteklių vartojimą kampanija. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į netausaus išteklių vartojimo pasekmes aplinkai, ekonomikai, visuomenei ir konkrečiam žmogui bei paskatinti keisti vartojimo įpročius bei elgseną. Kampanija siekiama, kad piliečiai išsiugdytų atsakingo vartojimo refleksą, ilgainiui tapsiantį įpročiu.

„Generation Awake“ yra kampanija, kuria buvo siekiama didinti supratimą apie efektyvų išteklių naudojimą. Ji parodė, ką galima padaryti kasdieniame gyvenime, kad sumažintume atliekų kiekį ir protingiau naudotume gamtos išteklius, tokius kaip vanduo, energija, mediena ir metalai.

www.generationawake.eu.

9. Bendruomenių savitarpio pagalbos programa „Gerinkime daugiabučių namų gerbūvį“ 2014 m. Projekto tikslas paskatinti daugiabučių namų gyventojų bendruomeniškumą, bendromis jėgomis sprendžiant aktualias daugiabučių namų gerbūvio, renovacijos, energetikos, komunalinių paslaugų problemas.

10.„AGS ir EGS galimybės Lietuvoje: vartotojų ir verslo informavimo kampanija“, 2017. Projekto tikslas buvo didinti vartotojų ir verslo subjektų informuotumą apie naujas alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) ir elektroninio vartotojų ginčų (EGS) sprendimo procedūras, skatinant aktyviau naudotis šių procedūrų galimybėmis. Projekto veiklomis buvo siekiama: šviesti visuomenę ir skatinti ją naudotis procedūrų suteikiamomis galimybėmis; stiprinti vartotojų asociacijų vaidmenį; skatinti valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą Lietuvoje dalyvaujant įgyvendinant AGS ir EGS procedūras.

Nacionalinės vartotojų konfederacijos adresas – Stiklių g. 8, Vilnius.

Nacionalinės vartotojų konfederacijos ir jos narių-organizacijų kontaktai


Organizacijos pavadinimas Buveinės adresas, telefonas,
elektroninio pašto adresas
Viešosios politikos sritis
1. Nacionalinė vartotojų konfederacija Stiklių g. 8, Vilnius. Www.vartotojai.eu www.vartotojuskundai.eu FB „Piliečių informacijos centrai” Tel. 0037060612769 konfederacija@vartotojai.eu Prez.Kornelijus Papšys Vartotojų organizacijų, dirbančių vartotojų, sveikatos priežiūros paslaugų ir žmogaus teisių srityje, atstovavimas, vartotojų viešo intereso gynimas.
2. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, Skyriai: Alytuje, Panevežyje, Kaune, Šiauliuose, Švenčionyse, Utenoje, Ukmergėje, Anykščiuose. Stiklių g. 8, Vilnius. Www.vartotojuteises.lt, www.ecotopten.lt, www.consumerclassroom.eu Vadovė A.Armanavičienė
Vartotojų, maisto saugos, švietimo, mokymo ir jaunimo, socialinės, sveikatos priežiūros, energijos tiekimo, energijos efektyvumo, komunalinių paslaugų, transporto ir ryšių, aplinkos apsaugos, maisto saugos ir kokybės problemos. Viešo intereso gynimas teisminėse ir valstybinėse institucijose.
3. Vakarų Lietuvos vartotojų federacija


Adresas: Tiltų g. 8, 91248 Klaipėda
Tel. +37068661311
El. p. vlvf.info@gmail.com FB „Vakarų Lietuvos vartotojų federacija”. Pirmininkė Audronė Rickuvienė
Informavimo, konsultavimo, švietimo bei vartotojų teisėtų interesų atstovavimo paslaugos, bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, Valstybinėmis rinkos priežiūros institucijomis bei akademine bendruomene, NVO ir valstybės institucijų bendradarbiavimo vartotojų teisių apsaugos srityje stiprinimas.
4. Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis (ALPIS) Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gėlių g. 4-9, Asociacija Vadovas dr.Vygintas Sidzikauskas Demokratinės visuomenės Lietuvos Respublikoje pilietinių iniciatyvų plėtra: Vartotojų švietimas efektyvaus energijos tiekimo ir vartojimo bei darnios aplinkosaugos srityse, vartotojų interesų atstovavimas natūralių monopolijų verslo piktnaudžiavimo atvejais.
5. Lietuvos sodininkų bendrijų sąjunga Adresai: 1.Merkio g.1, Lapės, Kauno raj. 2. Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys 3. Svajonės sodų 4 –oji, Šiauliai.
Atstovauti ir ginti savo narių interesus valstybės ir savivaldos institucijose, informuoti narius apie teisės aktus, priimtus valdžios institucijose ir susijusius su sodininkų bendrijų veikla, ginti asociacijos narių viešąjį interesą.
6. Mažeikių vartotojų asociacija Ventos g. 19-41, LT-89111 Mažeikiai, Laisvės g.17, 209 kb. Tel.+2706824330. rimkiene.lina@gmail.com. Vartotojų teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, vartotojų švietimas ir konsultavimas.
7. Žmogaus teisių apsaugos asociacija Draugystės g. 18-34, LT- 68237, Marijampolė Tel. (8 687) 98451,
El.p. zta.asociacija@gmail.com
Vartotojų teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, vartotojų švietimas ir konsultavimas, racionalaus vartojimo kultūros vystymas.
8. Lietuvai pagražinti draugija. Informaciją apie šios organizacijos 66 skyrius, esančius visose savivaldybėse, galima rasti www.lpd.lt.
Pamėnkalnio g. 23 / Aukų g. 5, Vilnius. Tel/Faks: (8 5) 2608856, Tel.+37068527332. www.lpd.lt Aplinkosauga, krašto tvarkymas, visuomenės mokymas, informavimas, ekologinis švietimas.
9. Asociacija „Atviras kodas Lietuvai”
Adresas P.Vileišio g. 18, 1 korp., LT-10306 Vilnius (UAB „Lema“ patalpose) Tel./faks. (+370 5) 210 40 05
mob. (+370 614) 36 366 El.paštas info@akl.lt
Tikslai: Skleisti ir populiarinti atvirojo kodo, laisvų programų idėją Lietuvoje. Užtikrinti nuolatinę galimybę vartotojui iš lietuviškų šaltinių gauti atviro kodo programas, atnaujinimus, mokymus ir paslaugas. Vienyti ir stiprinti atvirojo kodo programų profesionalų bendruomenę
10. Eičiūnų bendruomenės centras Tel.:86 2350951 www.internetinetv.lt arba www.bendruomeniutv.lt
Šios organizacijos administruojamame internetinės televizijos portale yra transliuojamos tiesioginės transliacijos iš LR Seimo ir kitų institucijų. Organizacija filmuoja ir portale talpina aktualiausius vaizdo įrašus iš konferencijų bei kitų renginių.