Pasiūlymų dėl Lietuvos NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas

Projekto santrauka:

Projektas „Pasiūlymų dėl Lietuvos NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas“ yra skirtas padidinti NVO dalyvavimą viešajame valdyme. Projekto tikslas – parengti siūlymus centrinės valdžios sprendimų priėmėjams dėl teisės aktų, reglamentuojančių NVO ir viešąjį valdymą, tikslu pagerinti NVO galimybes dalyvauti viešojoje politikoje. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Projekto veiklos: parengti studiją „Baltosios knygos dėl paramos visuomeninei veiklai Lietuvos Respublikoje metmenys“; atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų paslaugų rinkų tyrimas paslaugų gavėjo ekonominės perspektyvos požiūriu; parengti teisės aktų paketus – dėl Programos uždavinio „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje“ taikant ES sutarties skaidrumo ir subsidiarumo principus; Viešųjų konsultacijų ir apvaliųjų stalų renginiai (10 renginių) siekiant gauti pasiūlymus iš suinteresuotų vietos savivaldos ir centrinės valdžios atstovų; Konferencijos Seime (2 konferencijos) – sprendimų priėmėjams ir NVO atstovams pristatyti projekto veiklų dėka sukurtus teisinių priemonių, skirtų gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje, projektus. Rezultatas – parengti du teisės aktų projektus ir pateikti juos kompetentingai valstybės institucijai dėl viešojo valdymo sprendimų.

Seime suorganizuotos konferencijos anonsas:
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36190&p_k=1&p_t=266504

„Pasiūlymai dėl NVO įsitraukimo į viešąją politiką” – dr., CEM, Vygintas Sidzikauskas, kadenciją baigęs Vartotojų teisių apsaugos komisijos prie TM bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vicepirmininkas
„Pilietiškumo ugdymas. Gerosios patirties apžvalga” – dr. Inga Kepalienė – Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus edukacinių programų koordinatorė
„Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – būtina demokratijos sąlyga“. Prof. Boguslavas Gruževskis –Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius.
 „NVO finansavimo galimybės“ – Justina Lukaševičiūtė – LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos NVO plėtros skyriaus vedėja.