Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo LR centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas

Projekto vykdytojo pavadinimas: Nacionalinė vartotojų konfederacija
Projekto kodas: 10.1.2-ESFA-K-917-03-0014
Projekto pavadinimas: Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo LR centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas

Projekto santrauka

Projektas – „Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo LR centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas” yra skirtas padidinti NVO dalyvavimą viešajame valdyme. Projekto tikslas – Parengti siūlymus centrinės valdžios sprendimų priėmėjams dėl teisės aktų, reglamentuojančių LR NVO ir viešąjį valdymą, tikslu pagerinti NVO galimybes dalyvauti viešojoje politikoje. Projekto veiklos: parengta studija „Baltosios knygos dėl paramos visuomeninei veiklai Lietuvos Respublikoje metmenys”; atliktas Lietuvos Respublikos viešųjų paslaugų rinkų tyrimas paslaugų gavėjo ekonominės perspektyvos požiūriu; parengtas Dokumentų paketas Nr.1 – centrinės valdžios sprendimų priėmėjams pasiūlymų dėl Programos uždavinio „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje” taikant ES sutarties skaidrumo principą teisės aktų projektų paketas; parengtas Dokumentų paketo Nr.2 – centrinės valdžios sprendimų priėmėjams pasiūlymų dėl Programos uždavinio „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje” taikant ES sutarties subsidiarumo principą teisės aktų projektų paketas; Viešųjų konsultacijų ir apvaliųjų stalų renginiai (10 renginių) siekiant gauti pasiūlymus iš suinteresuotų vietos savivaldos ir centrinės valdžios atstovų dėl Projekte sukurtų priemonių taikomumo sprendžiant Programos uždavinio „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje” taikant ES sutarties skaidrumo ir subsidiarumo principus; Konferencijos LR Seime (2 konferencijos) – sprendimų priėmėjams ir NVO atstovams pristatyti Projekto veiklų dėka sukurtus teisinių priemonių, skirtų gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje, projektus. Rezultatas – Parengti 2 Teisės aktų dokumentų pasiūlymų paketai ir pateikti kompetetingai valstybės ir savivaldybės institucijai ar įstaigai, dėl viešojo valdymo sprendimo. Projektą įgyvendins pareiškėjo ir partnerio specialistai ir išoriniai ekspertai.